Může navrhovatel dobrovolné nabídky převzetí stanovit cenu za akcie libovolně?

Na rozdíl od povinných nabídek převzetí nestanoví zákon u dobrovolné nabídky převzetí kritéria pro stanovení ceny. Podle § 10 odst. 1 písm. d) ZoNP však navrhovatel musí cenu v nabídkovém dokumentu odůvodnit a musí také uvést průměrnou cenu na regulovaném trhu za předchozích 6 měsíců před uveřejněním rozhodnutí učinit dobrovolnou nabídku převzetí (vypočítanou obdobně dle úpravy průměrné ceny pro povinnou nabídku převzetí v § 43 odst. 3 ZoNP).

Ve vztahu k přezkumu výše protiplnění u dobrovolné nabídky převzetí je třeba uvést, že ačkoli zákon takovou pravomoc výslovně na rozdíl od povinné nabídky převzetí nezmiňuje, bude v určitém rozsahu protiplnění podrobeno přezkumu ze strany České národní banky i u dobrovolných nabídek převzetí, a to v rozsahu vymezeném v § 20 ZoNP, popřípadě v zásadách nabídek, tedy zejména z pohledu rovného zacházení se všemi akcionáři.

Dále je vhodné upozornit, že i u dobrovolné nabídky převzetí může nastat situace, kdy cena v nabídce převzetí je ze zákona upravena, resp. zvýšena na určitou úroveň. Jedná se o případy nabytí akcií mimo uveřejněnou nabídku převzetí za cenu vyšší, než jaká je v ní nabízena, ledaže se uplatní některá z výjimek (podrobněji viz § 17 a 18 ZoNP).