Jaká může být délka doby závaznosti nabídky převzetí (zákon ji omezuje jen zásadmi)?

Zákon o nabídkách převzetí výslovně neupravuje horní hranici doby závaznosti nabídky převzetí. Takové řešení není v evropském kontextu obvyklé (srov. čl. 7 směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí upravující dobu závaznosti v rozsahu 2 až 10 týdnů; v souladu s tím např. německá a rakouská úprava obsahuje maximální dobu závaznosti 10 týdnů s možností jejího prodloužení). Česká národní banka je toho názoru, že zákon nelze vykládat tak, že nabídka převzetí může trvat neomezeně dlouho.

Nabídka převzetí má vždy dopad na cílovou společnost (povinnost neutrality orgánů cílové společnosti) a na obchodování s jejími akciemi (cena v nabídce převzetí standardně tvoří dolní hranici tržního kurzu akcií). Časově neomezená nabídka převzetí by tyto dopady významně prohloubila. Taková nabídka převzetí představuje reálnou hrozbu z hlediska porušení zásady ochrany cílové společnosti před nadměrným zatěžováním nabídkou převzetí [§ 3 písm. g) ZoNP] a zásady ochrany trhu s cennými papíry před deformacemi [§ 3 písm. e) ZoNP].

Uvedený závěr potvrzuje i přísná úprava prodlužování doby závaznosti v případě uveřejnění konkurenční nabídky převzetí, kdy zákon výslovně stanoví, že prodloužení, které omezuje cílovou společnost v její podnikatelské činnosti více, než je s ohledem na cíle nabídky převzetí nutné, je nepřípustné [§ 24 odst. 2 písm. a) ZoNP]. Další prodloužení doby závaznosti je možné podle § 24 odst. 2 písm. b) ZoNP, ale jen za podmínky, že je to v nabídce výslovně uvedeno, takový postup není v rozporu se zásadami nabídek převzetí jen ve věcně odůvodněných případech, které nezávisí výhradně na úvaze navrhovatele.

Podle České národní banky by doba závaznosti nabídky převzetí neměla být obvykle delší než 10 týdnů, ledaže pro delší dobu závaznosti existují věcné důvody (např. očekávaná doba řízení před antimonopolním úřadem).