Zveřejnění rozhodnutí ČNB

Jak se navrhovatel dobrovolné nabídky převzetí dozví, zda ČNB během 15 dnů nerozhodla o zamítnutí nabídky nebo o jejím doplnění? Musí vyčkávat déle z důvodu pozdějšího doručení rozhodnutí? 

Zákon o nabídkách převzetí vychází z toho, že navrhovatel se o vydání rozhodnutí o zákazu (§ 12 odst. 4 ZoNP) dozví včas na webových stránkách České národní banky [§ 54 odst. 3 písm. a) ZoNP]. Rozhodnutí nabývá účinků právě tímto uveřejněním (§ 54 odst. 4 ZoNP). Rozhodnutí o vydání zákazu se následně pro informaci doručuje navrhovateli, resp. účastníkům řízení dle správního řádu, ale rozhodující je okamžik uveřejnění na webových stránkách.

Účelem uveřejnění rozhodnutí dálkovým přístupem je zajištění transparence rozhodování ČNB, zejména jde o možnost navrhovatele se včas dozvědět o vydaném rozhodnutí a o informování akcionářů cílové společnosti. V užším rozsahu [ve vztahu k § 54 odst. 3 písm. b) ZoNP] jde o transpozici čl. 5 (4) třetí pododstavec směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí.

V případě, že se rozhodnutí o zákazu (§ 12 odst. 4 ZoNP) nebo rozhodnutí o doplnění (§ 12 odst. 5 ZoNP) nevydává, tzn. že se jedná o nabídkový dokument, u kterého nebyly shledány důvody pro zákaz uveřejnění, Česká národní banka uveřejní i tuto skutečnost na svých webových stránkách, aby byla zajištěna informovanost navrhovatele a adresátů nabídky převzetí.

Novela zákona o nabídkách převzetí provedená zákonem č. 420/2009 Sb. umožňuje navrhovateli, aby uveřejnil nabídkový dokument i před uplynutím lhůty 15 pracovních dnů určených pro přezkum ze strany ČNB, pokud od ČNB obdrží oznámení, že nebyly shledány důvody pro zákaz. Pokud navrhovatel má zájem o uveřejnění postupem podle § 13 odst. 1 věta druhá, tj. před uplynutím lhůty 15 dnů, je třeba, aby o zaslání písemného oznámení ČNB požádal.