Zpětvzetí nabídkového dokumentu u dobrovolné nabídky převzetí

Je možná změna nebo doplnění předloženého nabídkového dokumentu ze strany navrhovatele dobrovolné nabídky převzetí, případně též zpětvzetí nabídkového dokumentu? 

Po novele provedené zákonem č. 420/2009 Sb. je výslovně upraven i u dobrovolných nabídek převzetí postup spočívající ve změně či doplnění nabídkového dokumentu. Pro ten případ běží lhůty pro posouzení ze strany ČNB znovu.

Zákon o nabídkách převzetí zpětvzetí žádosti výslovně neupravuje. Postup podle správního řádu přímo použít nelze, neboť nejde o správní řízení. Analogicky však dovozujeme, že je možné i zpětvzetí nabídkového dokumentu, neboť smyslem úpravy posuzování dobrovolných nabídek mimo řízení bylo liberalizovat podmínky, nikoliv vytvářet absurdní situaci, kdy navrhovatel povinné nabídky převzetí s návrhem disponovat může, zatímco u méně přísné úpravy dobrovolných nabídek převzetí takový postup možný není.

Nabídkový dokument, který byl vzat zpět, nemůže být uveřejněn, ledaže je předložen ČNB k posouzení znovu a ČNB jeho uveřejnění nezakáže.

Je třeba dále zdůraznit, že pokud navrhovatel oznámil záměr učinit nabídku převzetí, je povinen ji učinit nejdéle ve lhůtě 90 dnů ode dne oznámení. Pokud by nabídku převzetí ve stanovené době z jakéhokoliv důvodu neuveřejnil, nesmí navrhovatel ani osoby s ním spolupracující činit po dobu 1 roku další dobrovolnou nabídku převzetí (§ 29 ZoNP).