Jakým postupem se orgány cílové společnosti vyjadřují ke změně nabídky převzetí po jejím uveřejnění?

Pokud dojde ke změně nabídky převzetí po jejím uveřejnění postupem podle § 23 ZoNP (praktické bude zvýšení protiplnění, jiné změny budou možné jen za omezujících podmínek – věcně důvodné případy, je-li to v nabídce výslovně uvedeno a za podmínky, že změna je v souladu se zásadami nabídek převzetí a nebyla zakázána ČNB), mají orgány cílové společnosti povinnost vyjádřit se ke každé takové změně podle § 16 odst. 7 ZoNP.

Zákon odkazuje na obdobné užití § 16 odst. 1 až 6, aniž by pro případ změny nabídky převzetí stanovil navrhovateli povinnost předložit ji orgánům cílové společnosti v určité lhůtě před jejím uveřejněním. Pokud by navrhovatel včas neinformoval orgány cílové společnosti a ty by nevypracovaly své stanovisko ke změně, hrozí porušení jedné ze základních zásad, a to, že adresátům nabídky převzetí musí být poskytnuty dostatečné informace tak, aby mohli učinit se znalostí věci rozhodnutí o tom, zda nabídku přijmou [§ 3 písm. c) ZoNP].

S ohledem na shora uvedené je třeba dovodit povinnost navrhovatele stanovit  dobu závaznosti prodloužené nabídky tak, aby členové orgánů cílové společnosti měli reálnou možnost zaujmout stanovisko ke změně ještě v době závaznosti změněné nabídky a adresáti nabídky měli čas pro zaujmutí informovaného rozhodnutí o nabídce (tj. stanovit dobu závaznosti změněné nabídky delší než minimálních 5 pracovních dnů), nebo doručit záměr změny alespoň ve lhůtě 5 pracovních dnů před jejím uveřejněním orgánům cílové společnosti (tj. současně jako ČNB). Orgány cílové společnosti by měly vypracovat stanovisko co nejrychleji, aby mohlo být doručeno navrhovateli ještě před uveřejněním.

V případě, že změna byla již navrhovatelem uveřejněna, je povinnost cílové společnosti zajistit uveřejnění stanoviska bez zbytečného odkladu postupem podle § 16 odst. 5 ZoNP. Naplnění zásady informovanosti bude ČNB posuzovat při předložení záměru změny nabídky převzetí (srov. § 23 odst. 3 ZoNP).