Jaká jsou pravidla pro nabídky převzetí u společností kótovaných v EU mimo zemi sídla nebo ve více zemích?

Základním pravidlem je, že orgánem příslušným pro dohled nad nabídkou převzetí je orgán toho členského státu EU, ve kterém má cílová společnost sídlo, za podmínky, že její akcie jsou v tomtéž státě přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

V případech, kdy jsou akcie společnosti kótovány (pouze) mimo stát sídla, dochází „k rozštěpení rozhodného práva na otázky ryze korporátní a dále problematiku, která má blíže k právu kapitálového trhu. Na záležitosti spadající tradičně do oblasti práva společností se i nadále použije právo státu sídla společnosti.“1

Zákon o nabídkách převzetí v návaznosti na směrnici 2004/25/ES o nabídkách převzetí upravuje situaci,

a) kdy má cílová společnost sídlo na území České republiky, její akcie jsou přijaty k obchodování (pouze) na regulovaných trzích mimo Českou republiku (§ 5 odst. 1 ZoNP),

b) kdy má cílová společnost sídlo v jiném členském státě EU než v České republice, ale akcie jí vydané jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice (§ 5 odst. 2 ZoNP).

Jde-li o případ ad a), řeší se podle českého práva pouze „otázky korporátní“, zatímco samotná nabídka převzetí se řídí příslušnou zahraniční úpravou (oznámení záměru, obsah nabídkového dokumentu, případné schvalování zahraničním orgánem dohledu, způsob a lhůty uveřejnění nabídky převzetí apod.). Z české právní úpravy se použijí zásady uvedené v ZoNP a ustanovení upravující vnitřní poměry společnosti, které zákon uvádí demonstrativně v § 5 odst. 1 ZoNP. Jedná se zejména o rozhodný podíl, vznik a zánik nabídkové  povinnosti, pravidlo průlomu, povinnosti orgánů cílové společnosti (tj. např. informování zaměstnanců, povinnost neutrality, vypracování stanoviska orgánů cílové společnosti).

V situaci ad b) se naopak podle českého práva posoudí pouze „problematika  kapitálového trhu“, zatímco otázky korporátní se budou řídit právním řádem státu sídla cílové společnosti. Na samotnou nabídku převzetí se použije český zákon v rozsahu upraveném v § 5 odst. 3 ZoNP, tj. zásady nabídky převzetí, obsah nabídkového dokumentu, ustanovení o protiplnění při nabídce převzetí, náležitosti a uveřejnění nabídky převzetí.

Ve vztahu k situaci ad b) je potřeba vzít v úvahu případ, kdy jsou akcie kotovány na více trzích mimo zemi sídla cílové společnosti. Tady platí pravidlo priority, tzn. jsou-li cenné papíry přijaty k obchodování nejdříve v České republice, aplikuje se zákon o nabídkách převzetí ve výše uvedeném rozsahu. Došlo-li k přijetí k obchodování na regulovaných trzích ve více členských státech současně (v jeden den), platí právo volby cílové společnosti (společnost si sama zvolí orgán dohledu a tím i rozhodné právo, tuto volbu oznámí orgánům dohledu v členských státech, ve kterých došlo k současnému přijetí k obchodování).

Pokud není Česká republika místem první kotace, ani nedojde k volbě českého práva, pak se použije jen § 6 ZoNP, který upravuje případy, které se podle § 5 ZoNP neřídí českým právem. Nabídkový dokument lze uveřejnit za podmínek uvedených v § 6 ZoNP (vyžaduje se uveřejnění úředního překladu do českého jazyka a některých dalších informací). Naopak se nevyžaduje (ani neumožňuje) další schvalování nabídkového dokumentu Českou národní bankou. 

---------

1 Srov. Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6. vydání. C.H.Beck, Praha, 2007. s. 401