Jaký je postup České národní banky při dobrovolné nabídce převzetí?

Do 15 pracovních dnů od okamžiku vzniku oznamovací povinnosti podle § 8odst. 3 ZoNP je navrhovatel povinen předložit návrh nabídkového dokumentu ČNB. Oproti předchozí právní úpravě se předložením návrhu nezahajuje správní řízení a probíhá „neformální fáze“ posuzování nabídkového dokumentu. Po předložení nabídkového dokumentu může následovat:

a) „mlčení“ ze strany České národní banky

Mlčení je vyjádřením souhlasu ČNB s obsahem nabídkového dokumentu. Rozhodnutí o souhlasu nelze vydat, vzhledem k tomu, že se nevede správní řízení. Pokud ČNB souhlasí s uveřejněním nabídkového dokumentu, tak svůj souhlas směrem k navrhovateli vyjadřuje podle zákona o nabídkách převzetí právě nekonáním.

V praxi se objevila žádost o vydání osvědčení, že ČNB neshledala rozpor nabídkového dokumentu se zákonem. K obdobným žádostem je ČNB připravena písemně potvrdit, že předložený nabídkový dokument v zákonné lhůtě 15 pracovních dnů přezkoumala a neshledala důvody pro zákaz jeho uveřejnění, a proto je navrhovatel oprávněn nabídkový dokument uveřejnit podle § 13 odst. 3 ZoNP. Tento postup je v souladu s dikcí § 13 odst. 1 ZoNP, ve znění po novele provedené zákonem č. 420/2009 Sb., která výslovně předpokládá možnost vydání oznámení ČNB, že neshledala důvody pro zákaz uveřejnění nabídkového dokumentu. Na základě tohoto oznámení je navrhovatel oprávněn uveřejnit nabídkový dokument i před uplynutím lhůty 15 pracovních dnů.

V zájmu právní jistoty a ochrany akcionářů cílové společnosti je ČNB připravena uveřejňovat na svých webových stránkách informaci o tom, že jí byl předložen k posouzení nabídkový dokument (tak aby byl zřejmý i běh zákonné lhůty) a po uplynutí lhůty uveřejnit informaci o tom, že v zákonem stanovené lhůtě byla nabídka převzetí posouzena a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu uveřejnění. V případě zákazu uveřejnit nabídku převzetí zákon uveřejnění takového rozhodnutí výslovně upravuje [§ 54 odst. 3 písm. a) ZoNP].

b) výzva České národní banky

Česká národní banky může navrhovatele podle § 12 odst. 3 ZoNP vyzvat, aby prokázal, že disponuje dostatkem zdrojů k financování nabídky převzetí, a doložil jejich původ.

Pokud má nabídka převzetí vady, může Česká národní banka dále vydat výzvu k nápravě (§ 55 odst. 2 ZoNP). Nejedná se však o výzvu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť výzva není vydána ve správním řízení (podrobněji viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o nabídkách převzetí nebo též Havel, B., Pihera, V. Zákon o nabídkách převzetí. Komentář. C.H.Beck, Praha, 2009. s. 144). Součástí výzvy je i poučení o tom, jaký význam může mít její nesplnění. Důsledkem obvykle bude vydání zákazu uveřejnění nabídky převzetí.

c) rozhodnutí, kterým ČNB uloží navrhovateli, aby spolu s nabídkovým dokumentem uveřejnil další informace, nebo změnil obsah nabídkového dokumentu

Česká národní banka může během 15 pracovních dnů, popřípadě prodloužené  lhůtě (§ 13 odst. 1 ZoNP) vydat rozhodnutí, kterým navrhovateli uloží uveřejnit dodatečné informace nebo změnit obsah nabídkového dokumentu, pokud by byla nabídka převzetí neurčitá nebo zavádějící, popřípadě je-li uveřejnění takových informací odůvodněno zásadami nabídky převzetí, srov. § 12 odst. 5 ZoNP (dále také „rozhodnutí o doplnění“). Česká národní banka může po navrhovateli také požadovat, aby jí splnění podmínek rozhodnutí o doplnění oznámil, resp. oznámil způsob, jakým tak před uveřejněním nabídky učinil. Zároveň platí, že rozhodnutí o doplnění je prvním úkonem v řízení, tzn. takovým rozhodnutím se zahajuje správní řízení (srov. § 55 odst. 1 ZoNP) a současně jím končí, pokud navrhovatel nepodá proti rozhodnutí o doplnění rozklad. Pro správní řízení vedeného Českou národní bankou se kromě správního řádu aplikuje i zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a o doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud navrhovatel nebude dbát rozhodnutí České národní banky o doplnění, zákon výslovně stanoví fikci negativního rozhodnutí, tzn. nesplní-li navrhovatel podmínky rozhodnutí, platí, že takovým rozhodnutím o doplnění Česká národní banka uveřejnění nabídky převzetí zakázala. To, zda dojde k uplatnění fikce zákazu nabídky převzetí záleží na navrhovateli a z pohledu ČNB bude zřejmé až v okamžiku uveřejnění nabídkového dokumentu, který nebyl změněn a/nebo doplněn ve smyslu jejího rozhodnutí vydaného podle § 12 odst. 5 ZoNP.

d) rozhodnutí o zákazu učinit nabídku převzetí

Jestliže nabídkový dokument neobsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, nebo obsahuje zjevně nepravdivé nebo zkreslující informace (§ 12 odst. 4 ZoNP), případně navrhovatel se sídlem mimo ČR nepověřil zástupce v ČR (§ 12 odst. 2 ZoNP), nebo navrhovatel přes výzvu ČNB neprokázal dostatek zdrojů k financování nebo nedoložil jejich původ (§ 12 odst. 3 ZoNP), Česká národní banka může zakázat uveřejnění nabídkového dokumentu. Tento postup bude aplikovat Česká národní banka zejména v situaci, kdy není prokázána schopnost navrhovatele dostát závazkům z nabídky převzetí, při výskytu závažných vad nabídkového dokumentu, nebo též v případě, kdy není určen zástupce pro nabídku převzetí a není komu na území ČR doručovat. Vyskytnou-li se vady drobné, bude preferována možnost vyzvat navrhovatele k nápravě podle § 55 odst. 2 ZoNP.

e) změna či doplnění nabídkového dokumentu ze strany navrhovatele a nové posouzení ČNB

Zákonem č. 420/2009 Sb. byla výslovně doplněna možnost dispozice s návrhem nabídkového dokumentu po předložení České národní bance. Jestliže navrhovatel nabídkový dokument po jeho předložení změní či doplní, běží lhůta 15 pracovních dnů k posouzení ze strany České národní banky znovu. V této lhůtě ČNB posuzuje změněný či doplněný nabídkový dokument a v úvahu připadá postup uvedený shora pod písmeny a) až d).

V případě spekulativních dispozic s návrhem hrozí navrhovateli nedodržení lhůty podle § 29 odst. 2 ZoNP a roční zákaz činit dobrovolnou nabídku převzetí týkající se účastnických cenných papírů cílové společnosti (§ 29 ZoNP).