Odkaz na stanovisko cílové společnosti v nabídkovém dokumentu

Pokud orgány cílové společnosti doručí navrhovateli své stanovisko nejméně dva dny před uveřejněním nabídky převzetí, je navrhovatel povinen je zahrnout do nabídky převzetí bez ohledu na jeho rozsah? 

Součásti nabídkového dokumentu je podle § 11 odst. 3 ZoNP také stanovisko cílové společnosti. Pokud bude stanovisko navrhovateli nabídky řádně doručeno, má tento navrhovatel povinnost uveřejnit úplnou nabídku převzetí, tj. včetně stanoviska orgánů cílové společnosti. Pokud by navrhovatel stanovisko neuveřejnil, potom je stanovisko orgánů cílové společnosti, včetně případného stanoviska zaměstnanců (§ 16 odst. 4 ZoNP), povinna uveřejnit cílová společnost podle § 16 odst. 5 ZoNP. Navrhovatel se však vystavuje nebezpečí sankce za uveřejnění nabídky převzetí, která je neúplná.

V případech, kdy uveřejnění úplného stanoviska orgánů cílové společnosti jako součásti nabídkového dokumentu není technicky možné nebo způsobuje velké praktické problémy (půjde zejména o přílišný rozsah takového stanoviska pro uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku), lze v nabídkovém dokumentu uvést pouze informaci o stanovisku poskytnutém orgány cílové společnosti a odkázat na místo, kde je možné stanovisko v plném rozsahu zdarma získat (zejména odkaz na internetové stránky navrhovatele). V nabídkovém dokumentu je nutné i v tomto případě uvést alespoň relevantní závěry orgánů cílové společnosti ohledně přiměřenosti protiplnění, dále také to, zda je nabídka převzetí v souladu se zájmy cílové společnosti, adresátů nabídky převzetí, zaměstnanců a věřitelů cílové společnosti, a zda členové orgánů hodlají nabídku přijmout.