Je možné učinit nabídku převzetí ještě před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Po novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 361/2005 Sb. vznikl rozpor mezi obchodněprávní úpravou nabídek převzetí (§ 183a odst. 2 in fine a § 183e odst. 7 ObchZ) a úpravou soutěžního práva v § 18 odst. 2 ZOHS. Nový zákon o nabídkách převzetí v zásadě převzal konstrukci dřívější úpravy v obchodním zákoníku a k úplnému odstranění rozporu nedošlo.

Podle § 13 odst. 2 ZoNP v případě, že se k učinění nabídky převzetí vyžaduje souhlas orgánu veřejné správy podle zvláštních předpisů nebo předpisů Evropských společenství1, může být nabídkový dokument uveřejněn jen tehdy, pokud byl souhlas udělen, ledaže je stanoveno, že k učinění nabídky převzetí postačí podání žádosti o vydání souhlasu nebo splnění jiné podmínky. Zákon o ochraně hospodářské soutěže však umožňuje učinit nabídku převzetí, aniž by byl souhlas udělen či o něj bylo požádáno, za podmínek, že (i) taková žádost bude podána neprodleně po uveřejnění nabídky a (ii) nejsou vykonávána hlasovací práva spojená s nabývanými akciemi. Podobnou úpravu jako zákon o ochraně hospodářské soutěže obsahuje čl. 7 (2) Nařízení.

Podle názoru České národní banky lze nabídku převzetí činit, aniž by byl získán souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), resp. Evropské komise (EK) za předpokladu, že jsou naplněny podmínky předvídané § 18 odst. 2 ZOHS, resp. čl. 7 (2) Nařízení.Znění předmětných ustanovení podle kterých je možné nabídku převzetí učinit jen, pokud byl souhlas udělen, ledaže postačí podání žádosti, je nutné vykládat tak, že nabídku převzetí je možné činit i bez souhlasu ÚOHS, resp. vyjádření EK, pokud žádost o vydání souhlasu bude neprodleně podána a hlasovací práva z nabytých akcií nebudou vykonávána.2
 

----------

Půjde o souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, nebo souhlas Evropské komise podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků.

Shodně Kindl, J. Nabídka účastnických cenných papírů a kontrola spojování soutěžitelů. Právní rádce 1/2007.