K některým otázkám licencování nesamosprávných investičních fondů

1. Jaké náležitosti obsahuje žádost o povolení k činnosti nesamosprávného investičního fondu?

Žádost o povolení k činnosti každého investičního fondu musí podle § 65 zákona o kolektivním investování obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v § 64 odst. 1. Konkrétní náležitosti a přílohy žádosti předepisují § 8 a 9 vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona o kolektivním investování.

Žadatel o povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenou smlouvu o obhospodařování (tzv. nesamosprávný fond), musí doložit podle § 64a odst. 1 písm. b) až d) zákona

 1. obchodní plán obhospodařující investiční společnosti a investičního fondu,
 2. potvrzení investiční společnosti o splnění předpokladů pro výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu a
 3. splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti pro obhospodařování majetku v investičním fondu.

Z dále uvedeného plyne, že se předkládá i 

 1. seznam osob s kvalifikovanou účastí a 
 2. seznam vedoucích osob s údaji o těchto osobách a uvedením jejich funkcí.

Pokud v souvislosti s poskytováním služeb nesamosprávnému investičnímu fondu dochází ke změnám věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti, žadatel ve spolupráci s investiční společností doloží jejich splnění pomocí dokumentů, kterými investiční společnost dokládá České národní bance předpoklady pro činnost investiční společnosti podle § 60 a 91 zákona. Pokud k jejich změnám nedochází, je vhodné, aby z důvodu odstranění pochybností žádost obsahovala takové vysvětlení. V závislosti na konkrétním nesamosprávném fondu a majetku, do kterého fond investuje, půjde zejména o doklady týkající se

 1. organizační a řídicí struktury investiční společnosti podle § 5 odst. 1 písm. i) vyhlášky, 
 2. pravidel obezřetného podnikání a pravidel vnitřního provozu podle § 5 odst. 1 písm. j) vyhlášky, 
 3. dokladů týkajících se pověření třetích osob výkonem činností fondu podle § 5 odst. 2 vyhlášky v případě záměru některé z činností týkajících se nesamosprávného fondu delegovat na další osoby, 
 4. věcných předpokladů podle § 5 odst. 3 a 4 vyhlášky,

Pokud v souvislosti se záměrem obhospodařovat majetek nesamosprávného fondu investiční společnost provádí změny svých vedoucích osob, je vhodné na to v žádosti upozornit a přispět tak k rychlejšímu vedení řízení o žádosti. Pokud žadatel uvedené dokumenty nepředloží přímo se žádostí, vyžádá si Česká národní banka doložení těchto skutečností od investiční společnosti. Česká národní banka však z důvodu hospodárnosti řízení doporučuje předložení dokumentů přímo se samotnou žádostí. Pokud Česká národní banka nebude považovat splnění věcných, personálních nebo organizačních předpokladů investiční společnosti za prokázané, nebude možné z důvodu § 64a odst. 1 písm. d) zákona žádosti o udělení povolení vyhovět.

Nesamosprávný investiční fond naopak nemusí splňovat předpoklady uvedené v § 64 odst. 1 písm. d), e), h) a i) zákona, a proto v řízení o žádosti s odkazem na § 3 odst. 8 nedokládá následující požadavky § 9 vyhlášky

 1. přílohy týkající se navržených vedoucích osob podle § 9 písm. d) vyhlášky; je však třeba i nadále doložit seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí, s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojen,; dokumenty týkající se splnění předpokladů pro výkon funkce vedoucí osoby však musí přezkoumat investiční společnost ve smyslu § 72 odst. 4 zákona. Z důvodu prokazatelnosti splnění předpokladů pro udělení souhlasu je třeba, aby investiční společnost tyto dokumenty také uschovávala, 
 2. plán obchodní činnosti podle § 9 písm. g) vyhlášky, 
 3. přílohy týkající se osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu podle § 9 písm. e) vyhlášky, seznam osob s kvalifikovanou účastí je však třeba v řízení i nadále doložit, neboť na tyto údaje bude navazovat informační povinnost o osobách s kvalifikovanou účastí nebo úzkém propojení podle § 91 odst. 2 zákona, 
 4. údaje o skutečnostech týkajících se úzce propojených osob, které by mohly bránit výkonu dohledu nad investičním fondem § 9 písm. f) vyhlášky; seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem a údaje o těchto osobách je třeba doložit ze stejného důvodu jako u bodu 3, 
 5. návrh pravidel obezřetného podnikání a pravidel vnitřního provozu investičního fondu podle § 9 písm. i) vyhlášky, 
 6. doklady týkající se výkonu činností prostřednictvím jiných osob (outsourcing) podle § 9 písm. m) a n) ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky nebo 
 7. doklady o splnění věcných předpokladů podle § 9 písm. n) ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky. 

2. Jak postupovat při změně obhospodařovatele nesamosprávného fondu?

Předpokladem změny obhospodařovatele nesamosprávného fondu je uzavření smlouvy o obhospodařování s novou investiční společností a změna statutu investičního fondu. Tato změna statutu podléhá předchozímu schválení České národní banky.

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona o kolektivním investování neupravuje náležitosti a přílohy žádosti o schválení změny statutu. S ohledem na § 3, 6, 50 a 52 správního řádu a § 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování proto schválení změny statutu závisí na spolupráci žadatele s Českou národní bankou ve správním řízení. Česká národní banka totiž nemůže schválit takovou změnu statutu, v důsledku které by mohly být ohroženy zájmy podílníků nebo akcionářů fondu. Pokud se ve správním řízení za spolupráce s žadatelem nepodaří prokázat, že změna statutu tyto zájmy neohrožuje, Česká národní banka musí žádost zamítnout.

V případě změny obhospodařovatele nesamosprávného fondu zákon stanoví další podmínky, za kterých lze takovou změnu statutu schválit. Podle § 101b písm. b) zákona žadatel musí doložit podklady uvedené v § 64a odst. 1 písm. b) a c), tedy smlouvu o obhospodařování s novou investiční společností, obchodní plán nové investiční společnosti a obchodní plán investičního fondu popisující záměry zakladatele nebo zakladatelů a dále potvrzení investiční společnosti o tom, že vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení investičního fondu.

Vedle toho však bude obvykle nezbytné ve správním řízení dále doložit splnění věcných, organizačních a personálních předpokladů investiční společnosti pro obhospodařování investičního fondu. Dále bude třeba doložit vše, co by jinak žadatel musel dokládat podle § 91 zákona, tedy všechny změny ve skutečnostech, na základě kterých bylo uděleno povolení k činnosti investičního fondu. Vhodným způsobem, jak prokázat splnění podmínky uvedené v 84a odst. 4 zákona, je souhlas všech akcionářů investičního fondu s navrhovanou změnou statutu.

3. Jaké jsou předpoklady výkonu funkce vedoucí osoby nesamosprávného investičního fondu?

3.a. V řízení o udělení povolení k činnosti nesamosprávného investičnímu fondu Česká národní banka neuděluje souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby. První vedoucí osoby nesamosprávného investičního fondu vykonávají svou funkci vždy na základě předchozího souhlasu obhospodařující investiční společnosti podle § 72 odst. 4 zákona.

Vedoucí osoba nesamosprávného fondu nemusí mít souhlas České národní banky, pokud s výkonem jeho funkce za podmínek uvedených v § 72 odst. 4 zákona vyslovila písemný předchozí souhlas obhospodařující investiční společnost.

Pokud Česká národní banka uděluje povolení k činnosti nesamosprávného investičního fondu, s ohledem na § 64a odst. 1 písm. a) a c) v řízení nedochází k posuzování předpokladů pro výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozsahu § 72 zákona, ale pouze k prověření, zda investiční společnost ověřila znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení investičního fondu.

Protože zákon v § 64 odst. 2 ve spojení s § 64 odst. 1 písm. d) váže schválení vedoucích osob nesamosprávného fondu ve výroku rozhodnutí na ověření splnění podmínek podle § 72 Českou národní bankou a protože § 72 odst. 4 umožňuje nesamosprávnému fondu obsadit funkce vedoucích osob pouze se souhlasem investiční společnosti, bez souhlasu České národní banky, vyplývá z toho, že výrok povolení k činnosti nesamosprávného fondu nemůže obsahovat schválení vedoucích osob, neboť je Česká národní banka neschvaluje. O schválení lze hovořit jen pokud je Českou národní bankou ověřeno splnění podmínek podle § 72 odst. 3 zákona, k tomu ale v rámci výše uvedeného správního řízení nedochází.

3.b. Po vzniku nesamosprávného investičního fondu lze požádat Českou národní banku o souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby. V takovém případě není potřeba souhlas k výkonu funkce obhospodařující investiční společnosti podle § 72 odst. 4 zákona.

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona umožňuje, aby vedoucí osoba nesamosprávného investičního fondu vykonávala svou funkci na základě souhlasu obhospodařující investiční společnosti nebo na základě souhlasu České národní banky.

Protože u nesamosprávného fondu klíčové činnosti zabezpečuje profesionální investiční společnost, není třeba, aby vedoucí osoby splňovaly předpoklady pro výkon funkce vedoucí osoby ve srovnatelném rozsahu jako vedoucí osoby investiční společnosti nebo samosprávného fondu; na druhé straně však jejich předpoklady musí být dostatečné k řádnému výkonu působnosti představenstva, z nichž klíčovou je role kontroly obhospodařování majetku nesamosprávného fondu investiční společností. Možnost výkonu funkce vedoucí osoby na základě souhlasu investiční společnosti vychází ze snahy minimalizovat administrativní a provozní náklady investičního fondu a z předpokladu úzké spolupráce mezi investičním fondem a investiční společností na základě plné profesionální důvěry. V takovém prostředí není důvod žádat o souhlas České národní banky.

Možnost žádosti o souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby směřuje pouze k přijetí opatření ve výjimečných situacích existence nesamosprávného investičního fondu. Důvodem pro žádost o souhlas České národní banky může být například záměr investičního fondu samostatně převzít obhospodařování svého majetku. Snaha investorů/akcionářů o prosazení určité vedoucí osoby proti vůli investiční společnosti by nepochybně představovala signalizaci špatných vztahů mezi akcionáři /investory a obhospodařující investiční společností.

4. Jaké dopady má změna obhospodařující investiční společnosti na platnost souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby?

Změna obhospodařující investiční společnosti vyžaduje, aby nová investiční společnost znovu vyslovila souhlas k výkonu funkce všech vedoucích osob.

Podle § 72 odst. 4 zákona musí mít vedoucí osoby nesamosprávného fondu k výkonu funkce souhlas obhospodařující investiční společnosti. To znamená, že při změně obhospodařovatele investičního fondu musí nová investiční společnost udělit nové souhlasy. Tomu odpovídá i § 101b písm. b) ve spojení s § 64a odst. 1 písm. c), podle kterých se v řízení o schválení změny statutu, kterou dochází ke změně obhospodařovatele dokládá i potvrzení nové investiční společnosti, že navržené vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení investičního fondu.

Potvrzení ve smyslu § 64a odst. 1 písm. c) a souhlas ve smyslu § 72 odst. 4 jsou dva odlišné dokumenty, ačkoliv jejich vystavení musí být založeno na identických předpokladech ověření, že vedoucí osoba splňuje zákonem stanovené předpoklady. Zatímco udělení souhlasu je úkon adresovaný vedoucí osobě, potvrzení představuje osvědčení o splnění předpokladů určené České národní bance. Pokud však žadatel v řízení namísto potvrzení předloží souhlas investiční společnosti s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu, Česká národní banka jej bude s ohledem na jeho obsah považovat za dostačující.