Četnost oceňování majetku fondu kvalifikovaných investorů

ČNB považuje ustanovení o vypočítávání aktuální hodnoty fondy kvalifikovaných investorů ve lhůtě 2 týdny podle § 88 odst. 2 zákona o kolektivním investování za neaplikovatelné. Četnost stanovení aktuální hodnoty (oceňování majetku) fondů kvalifikovaných investorů stanoví pouze jejich statut v souladu s § 82 zákona o kolektivním investování.

Podle § 82 zákona o kolektivním investování se majetek fondu kvalifikovaných investorů oceňuje ve lhůtě uvedené ve statutu, která nesmí přesahovat 1 rok. Naproti tomu § 88 odst. 1 a 2 zákona ukládá fondu kvalifikovaných investorů povinnost (vypočítávat a) uveřejňovat nebo poskytovat investorům (dále pro zjednodušení jen „uveřejňovat“) údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu každé dva týdny.

Vznik fondů kvalifikovaných investorů umožnil zákon č. 224/2006 Sb. jako formu kolektivního investování omezeného okruhu kvalifikovaných investorů. Podle důvodové zprávy tyto fondy podléhají nižší míře regulace i dozoru (bod 2 a 3. obecné části důvodové zprávy), i když ve skutečnosti se tento záměr v textu zákona plně neodrazil a ČNB vidí v této oblasti prostor pro změny de lege ferenda.

Požadavek na uveřejnění aktuální hodnoty podle § 88 odst. 2 zákona o kolektivním investování jednou za 2 týdny (případně jednou měsíčně) je v současnosti formulován jako bezvýjimečný. V tom se liší od § 88 odst. 1 písm. a), který, pokud jde o část věty za středníkem, zřejmě směřuje k úpravě samostatného požadavku na uveřejňování aktuální hodnoty majetku fondů kvalifikovaných investorů, které mají otevřenou formu.

Pravidla oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování jsou však součástí pravidel jednání investiční společnosti nebo investičního fondu (hlava III části osmé zákona). Z hlediska systematiky zákona jde o pravidla, která souvisejí s informačními povinnostmi podle části deváté zákona pouze nepřímo. Ustanovení § 82 je jednoznačné, pokud jde o pravidlo, podle kterého lhůty pro oceňování stanoví statut fondu, nesmějí však přesáhnout 1 rok. Pokud by vypočítání a uveřejnění aktuální hodnoty v intervalu 2 týdny vyžadovalo rovněž ocenění veškerého majetku, byla by tím popřena volnost fondu kolektivního investování stanovit lhůty pro oceňování s ohledem na specifika toho kterého fondu a jeho investorů. Nelze totiž pominout, že oceňování má striktní pravidla, a v případě některých druhů majetku (například nemovitosti) může být velmi nákladné. Účelem regulace je přitom umožnit fondům kvalifikovaných investorů právě v oblasti četnosti oceňování větší flexibilitu, když dostatečnou informovanost zajišťuje skutečnost, že kvalifikovaní investoři svou investicí souhlasili s určitým režimem zakotveným ve statutu jednotlivých fondů.

Požadavek na vypočítávání hodnoty v § 88 odst. 2 zákona o kolektivním investování a právo fondu stanovit frekvenci oceňování ve statutu jakkoliv v rámci 1 roku, jsou v rozporu. S ohledem na jejich systematické zařazení, vzájemný vztah i účel regulace považuje ČNB ustanovení o vypočítávání ve lhůtě 2 týdny podle § 88 odst. 2 za neaplikovatelné. Ze stejných důvodů se domnívá, že uveřejněním aktuální hodnoty se v daném případě rozumí uveřejnění poslední aktuální hodnoty stanovené na základě ocenění v souladu s pravidly ve statutu v rámci § 82 zákona o kolektivním investování. To vyžaduje provést nový výpočet aktuální hodnoty vždy při ocenění majetku fondu, nebo jeho části.

Požadavek na pravidelné poskytování stejného údaje každých 14 dnů považuje ČNB za splněný např. pokud je takový údaj uveřejněn po celou dobu na internetových stránkách fondu, postačí i poskytnutí údaje investorům (§ 88 odst. 5). Přitom je třeba doplnit uveřejněný údaj o aktuální hodnotě tak, aby nemohl být zavádějící (§ 75 odst. e) zákona o kolektivním investování). To platí i pro fondy kvalifikovaných investorů ve formě otevřených podílových fondů.

Pokud fond kvalifikovaných investorů podle svého statutu oceňuje investiční nástroje a nemovitosti a další majetek s různou frekvencí (například investiční nástroje 1x za 2 týdny a nemovitosti 1x za 6 měsíců), v uveřejněné aktuální hodnotě se bude projevovat změna hodnoty investičních nástrojů častěji než v případě ostatních aktiv.