Vnitrostátní požadavky týkající se nabízení AIF fondů v ČR

Tato stránka obsahuje informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících požadavky na nabízení uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

Požadavky na nabízení alternativních investičních fondů (AIF[1]) na trhu v České republice

Právní předpisy upravující požadavky na nabízení zahraničních alternativních investičních fondů na trhu v České Republice:

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF)

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

(zkratka „AIF“, používaná v evropské legislativě odpovídá termínu „speciální fond“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“ podle ZISIF, jestliže jeho obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, resp. má oprávnění dle AIFMD)

Pokud jde o nabízení investic do evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA), evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) a evropských fondů dlouhodobých investic (ELTIF), jsou podle § 298 ZISIF pravidla vymezena přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Formát a obsah propagačních materiálů a oznámení, včetně identifikace informací a dokumentů, které mají být oznámeny příslušnému orgánu před zahájením nabízení, není určen žádnými předpisy vydanými Českou národní bankou. Marketingové materiály a oznámení není třeba zasílat dopředu České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje a ani nedává předchozí souhlas k jejich použití při uvedení fondu na trh v České republice.

Všechna propagační sdělení musí být v souladu s § 242 až 244 ZISIF. Zasílání hlášení o propagačních sděleních se nevyžaduje. Česká národní banka je oprávněna vyžádat si propagační sdělení za účelem posouzení jejich souladu s relevantními právními předpisy.

Veřejné nabízení investic v České republice

Veřejné nabízení kvalifikovaným investorům[2]

Nabídku investice do alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s oprávněním podle AIFMD (zahraniční AIF) směřovanou vůči kvalifikovaným investorům ZISIF umožňuje uveřejnit v případě, že jsou splněny následující podmínky:

 • obhospodařovatel zahraničního AIF má povolení podle AIFMD (potvrzení příslušného orgánu dohledu domovského státu AIFM o rozsahu oprávnění k činnosti je povinnou přílohou žádosti podle § 34 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 247/2013 Sb.),
 • záměr nabízet  v ČR   investice do  zahraničního  AIF  je notifikován ve smyslu 315 ZISIF,
 • zahraniční AIF je zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF).

Okruh investorů je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

Veřejné nabízení jiným, než kvalifikovaným investorům (retailu)

Podle § 297 odst. 1 umožňuje ZISIF nabízet veřejně investice do zahraničních AIF v ČR jiným, než kvalifikovaným investorům pouze v případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálními fondy při splnění následujících podmínek:

 • obhospodařovatel zahraničního AIF má povolení podle AIFMD (existenci oprávnění ČNB standardně zjišťuje z dokumentace předložené žadatelem ve správním řízení), v případě, že fond již je zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF), má ČNB informaci o existenci oprávnění k dispozici z dokumentace zaslané domovským orgánem dohledu obhospodařovatele v rámci notifikace,
 • ČNB rozhodla ve správním řízení vedeném na žádost obhospodařovatele podle 297 odst. 3 ZISIF o tom, že je zahraniční AIF srovnatelný se speciálním fondem,
 • v ČR je zřízeno tzv. kontaktní místo splňující podmínky 306 ZISIF (v návaznosti na požadavek § 297 odst. 1 ZISIF).

Zápis do seznamu vedeného ČNB

ČNB vede podle § 597 ZISIF dva seznamy zahraničních investičních fondů:

 • seznam podle písm. d), na kterém musí být investiční fond zapsaný, pokud má zájem nabízet investice v ČR veřejně,
 • seznam podle písm. e) pro investiční fondy, do nichž mají být investice nabízeny pouze jinak než veřejně.

Veřejné nabízení investic do jakéhokoliv zahraničního AIF v ČR je podmíněno jeho zápisem do příslušného seznamu vedeného ČNB.

V souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF lze investice do zahraničního  AIF veřejně nabízet, pouze pokud je fond zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 597 písm. d) ZISIF, tj. nabídku lze uveřejnit nejdříve od okamžiku zapsání do seznamu. Tato podmínka se vztahuje na nabízení investic jak veřejnosti, tak i kvalifikovaným investorům. V případě splnění zákonných podmínek provede ČNB zápis do příslušného seznamu na  základě  obdržené  notifikace, resp. na základě rozhodnutí o určení srovnatelnosti se speciálním fondem automaticky a obhospodařovatel tedy nemusí ČNB podávat zvlášť žádost o zápis do seznamu.

V případě zahraničních AIF může tedy obhospodařovatel zvolit, na který seznam má ČNB předmětný fond zapsat (s ohledem na to, zda mají být investice nabízeny veřejně či neveřejně). V případě, že obhospodařovatel svou volbu výslovně neupřesní v notifikační dokumentaci, kterou ČNB obdrží od domovského orgánu dohledu obhospodařovatele, ČNB zapíše zahraniční AIF  na seznam podle § 597 písm. d) ZISIF. Vzhledem k tomu, že zapsání na tento seznam umožňuje nabízet investice do zahraničního AIF veřejně i neveřejně. je tedy výhodnější. Pokud obhospodařovatel požaduje zápis zahraničního AIF na seznam podle § 597 písm. e) ZISIF (a tedy zamýšlí nabízet investice pouze neveřejně), musí o tom ČNB výslovně informovat. V rámci notifikace tak obhospodařovatel může učinit například v průvodním dopise.

Oznámení záměru nabízet investice do zahraničního AIF (notifikace)

Základní podmínkou, kterou musí zahraniční obhospodařovatel s povolením podle AIFMD splnit v souvislosti s nabízením investic do zahraničního AIF v ČR, je oznámení tohoto záměru příslušnému orgánu dohledu členského státu, v němž má obhospodařovatel své sídlo prostřednictvím standardiozovaného formuláře – Vzor notifikačního dopisu pro přeshraniční distribuci AIF fondů (anglicky).

Náležitosti, které musí oznámení splňovat, jsou stanoveny ustanoveními právního řádu domovského státu obhospodařovatele, kterými jsou transponovány požadavky čl. 32 AIFMD. V praxi se bude jednat o požadavky obdobné těm stanoveným v § 312 odst. 2 ZISIF pro investiční fondy založené podle českého práva, které mají být nabízeny v jiném členském státě. Příslušný domovský orgán dohledu obhospodařovatele obdržené oznámení, spolu s potvrzením o tom, že obhospodařovatel dotčeného fondu má povolení podle AIFMD, zašle ČNB. Zároveň o postoupení dokumentace vyrozumí obhospodařovatele. Notifikace podle čl. 32 AIFMD, kterou se oznamuje záměr nabízet kvalifikovaným investorům v ČR investice do zahraničního AIF, se činí prostřednictvím domovského orgánu dohledu zahraničního obhospodařovatele s povolením podle AIFMD obhospodařujícího předmětný fond.

Dokumenty předávané orgánem dohledu členského státu EU v případě notifikačních procedur stanovených AIFMD přijímá ČNB na e-mailovou adresu podatelna@cnb.cz, kterou s ostatními orgány dohledu sdílí prostřednictvím Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Oznámení vymezuje § 315 ZISIF.

Srovnatelnost zahraničního AIF se speciálním fondem

Jednou z podmínek pro veřejné nabízení investic do zahraničních AIF jiným než kvalifikovaným investorům je podle § 297 odst. 1 ZISIF rozhodnutí ČNB o tom, že předmětný zahraniční AIF je srovnatelný se speciálním fondem, tj. tuzemským investičním fondem určeným veřejnosti, který nesplňuje požadavky směrnice UCITS (blíže ke srovnatelnosti s právem cizího státu viz § 626 ZISIF). ČNB o srovnatelnosti rozhodne na základě žádosti podané obhospodařovatelem podle  §  297  odst.  3  ZISIF. Žádost musí být podána elektronicky a musí obsahovat následující náležitosti, vymezené v § 34 vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů:

 • identifikační údaje obhospodařovatele a zahraničního AIF,
 • potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v článcích 6 až 8 směrnice AIFMD,
 • statut a společenskou smlouvu  zahraničního AIF nebo srovnatelné dokumenty,
 • výroční zprávu zahraničního AIF za uplynulý rok,
 • smlouvu uzavřenou  zahraničním  obhospodařovatelem  s povolením  podle AIFMD s tzv. kontaktním místem nebo její návrh (podle § 306 odst. 1 ZISIF),
 • znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční AIF, jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář,
 • analýzu srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního AIF s pravidly pro speciální fond.

Základem pro rozhodnutí, že je zahraniční AIF srovnatelný se speciálním fondem, je srovnatelnost rámce, jemuž podléhá nejen zahraniční AIF, ale i jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář. ČNB provede posouzení srovnatelnosti zejména na základě analýzy srovnatelnosti pravidel předložené obhospodařovatelem jako součást žádosti. Součástí analýzy srovnatelnosti pravidel je i závěr o srovnatelnosti podle § 626 odst. 1 ZISIF, který musí obsahovat odůvodnění, proč se žadatel domnívá, že jsou jednotlivá pravidla/kritéria srovnatelná.

V případě splnění podmínky srovnatelnosti ČNB žádosti o určení srovnatelnosti zahraničního AIF se speciálním fondem vyhoví a následně zapíše tento fond do seznamu v souladu s § 504 ZISIF ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o určení srovnatelnosti zahraničního AIF se speciálním fondem. Žádost o zápis do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF se tedy v takovém případě nepodává.

Podmínky srovnatelnosti zahraničního AIF

Obhospodařovatel

Východiskem pro určení srovnatelnosti v oblasti správy fondu je oprávnění obhospodařovatele (správce) překročit rozhodný limit (povolení podle AIFMD). Splnění této podmínky zjišťuje ČNB v praxi z notifikační dokumentace domovského orgánu dohledu, je však možné tuto skutečnost doložit i jiným způsobem. Zde by však bylo nutné provádět další dokazování, které by vedlo k nehospodárnému prodloužení řízení a zbytečným administrativním nákladům i na straně žadatele (notifikace je pro vznik oprávnění veřejně nabízet investice do zahraničního AIF ostatně vždy nezbytná). K určení srovnatelnosti musí obhospodařovatel rovněž doložit, že podléhá dohledu v rozsahu srovnatelnému s dohledem, který vůči obhospodařovateli speciálních fondů vykonává ČNB. Příslušný orgán dohledu musí mít rovněž přiměřené pravomoci k výkonu dohledu, tj. pravomoci zahrnující kontrolní činnost, vyžádání informací a v případě zjištění nedostatků i pravomoc uložit nápravná opatření či sankce.

Depozitář

Zahraniční AIF musí mít depozitáře, který splňuje požadavky stanovené  ZISIF,  tedy  zejména  se  v návaznosti  na  §  69  ZISIF  musí jednat o osobu srovnatelnou s bankou nebo obchodníkem s cennými papíry, která splňuje obezřetnostní požadavky a podléhá při výkonu této činnosti dohledu. Zároveň musí být naplněny požadavky na řízení střetu zájmů mezi depozitářem a obhospodařovatelem. Srovnatelná musí být i role, kterou depozitář vykonává vůči fondu, tedy zejména jeho kontrolní povinnosti vůči obhospodařovateli.

Fond

Požadavky vztahující sek samotnému zahraničnímu AIF rovněž musí být srovnatelné s požadavky stanovenými českou právní úpravou pro speciální fondy, včetně například minimální výše fondového kapitálu. K pravidlům pro nabízení investic, obhospodařování, administraci a investování majetku investičního fondu a ochrany investorů, musí obhospodařovatel doložit srovnatelnost požadavků na transparentnost obhospodařování, jako například povinnost ověření účetní uzávěrky nezávislým auditorem, povinnosti zveřejňovat určité informace (statut, výroční  zpráva)  či  poskytnout  informace  investorovi na žádost. Dalším posuzovaným kritériem je srovnatelnost zákonných omezení skladby majetku fondu, povolených investičních limitů, podmínek přijetí a poskytnutí úvěrů nebo zápůjček, využití pákového efektu a dále techniky obhospodařování. Kritéria, jimž musí být v tomto zahraniční AIF podřízen, musí být srovnatelná s požadavky ZISIF, resp. nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů. U zahraničních AIF v případě zájmu pouze o neveřejné nabízení investic zapíše ČNB předmětný fond na seznam vedený ČNB podle § 597 písm. e) ZISIF.  Pravidla stanovená pro oceňování majetku a dluhů fondu (mj. četnost a způsob) a vydávání a odkupování účasti na fondu musí zajišťovat srovnatelnou ochranu jako tu, kterou zavádí ZISIF. Kromě právního rámce posuzuje ČNB zároveň konkrétní vnitřní úpravu předmětného fondu, zejména konkrétní investiční strategii (fund rules) a další podmínky.

Nabízení investic do zahraničních AIF obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD

Neveřejné nabízení investic do zahraničních AIF obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD, kvalifikovaným investorům není omezeno. Nabídku investice kvalifikovaným investorům lze učinit též veřejně při splnění následujících podmínek:

 • fond je na žádost obhospodařovatele zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF,
 • okruh investorů je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

V návaznosti na § 297 odst. 2 ZISIF nelze u těchto fondů žádat o srovnatelnost se speciálním fondem. Dochází tedy k aplikaci § 626 odst. 3 ZISIF, který ve spojení s § 296 ZISIF zakazuje veřejně nabízet investice do takových fondů jiným, než kvalifikovaným investorům. Neveřejně lze jiným, než kvalifikovaným investorům investice do fondu nabízet, pouze pokud počet nekvalifikovaných investorů (adresátů nabídky) nepřevyšuje 20 (v souladu s § 295a odst. 2 ZISIF).

Zápis do seznamu

V případě veřejného nabízení investic do zahraničního alternativního fondu obhospodařovaného zahraničním obhospodařovatelem se sídlem v jiném členském státě, který nemá povolení podle AIFMD, musí být fond v návaznosti na § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF zapsán do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF. Vzhledem k tomu, že u těchto zahraničních investičních fondů neprobíhá notifikační procedura podle čl. 32 AIFMD, zápis do seznamu provede ČNB na základě žádosti obhospodařovatele  podle § 503 ZISIF. Žádost o zápis do seznamu musí mít náležitosti stanovené v § 28 vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Podání žádostí

Žádost o posouzení srovnatelnosti nebo žádost o zápis do seznamu lze u ČNB v návaznosti na § 532 ZISIF podat pouze v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny ČNB (podatelna@cnb.cz) nebo do datové schránky ČNB (8tgaiej).

Ukončení nabízení

Ukončení nabízení zahraničních AIF fondů podle novelizovaného znění směrnice AIFMD není dosud do ZISIF transponováno.  Při ukončení nabízení lze však postupovat  podle čl. 32a směrnice AIFMD. Dále uvádíme současná ustanovení ZISIF, která se k ukončení nabízení AIF fondů vztahují.

V případě ukončení nabízení povinnost mít kontaktní místo ve vztahu k zahraničnímu alternativnímu investičnímu fondu trvá podle § 306 odst. 2 ZISIF, dokud mají investoři v České republice jeho cenné papíry ve svém vlastnictví, a to bez ohledu na faktické ukončení veřejného nabízení v České republice. Fond ale nebude vždy znát identitu svých investorů, nemusí mít ani informace o tom, kteří investoři koupili cenné papíry fondu v rámci veřejné nabídky v České republice a kteří je koupili v zahraničí, třeba i po ukončení veřejné nabídky v České republice. Splnění informační povinnosti po stanovenou dobu je navíc závislé na součinnosti investorů. Z veřejnoprávního hlediska proto lze považovat tento požadavek za splněný, pokud fond vynaloží veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby cenné papíry od investorů odkoupil.

Výmaz ze seznamu České národní banky

Česká národní banka vymaže ze seznamu zahraničních investičních fondů, jejichž cenné papíry mohou být veřejně nabízeny v České republice, vedeném podle § 597 písm. d) ZISIF, zahraniční alternativní investiční fond, který ji o to podle § 506a odst. 1 písm. a) ZISIF požádal, informoval o tom, jak naplnil podmínku odkupu cenných papírů od investorů v České republice, a současně sdělil, k jakému datu ukončí svou činnost v České republice. Česká národní banka uvítá i informaci o tom, z jakého důvodu k ukončení činnosti dochází. Datum ukončení činnosti nesmí předcházet ukončení odkupu cenných papírů. K datu ukončení činnosti Česká národní banka vymaže zahraniční alternativní investiční fond ze svého seznamu. Doporučený vzor návrhu na výmaz zahraničního alternativního investičního fondu ze seznamu České národní banky je dostupný na webu ČNB. Návrh lze podat České národní bance přímo nebo prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu zahraničního alternativního investičního fondu, pokud to vyžadují právní předpisy domovského členského státu. Návrh se zasílá v elektronické podobě na adresu podatelna@cnb.cz.

Upozornění: Česká národní banka vynaložila nezbytnou péči, aby zajistila, že informace o vnitrostátních předpisech upravujících požadavky na nabízení alternativních investičních fondů v České republice uvedené na této internetové stránce jsou aktuální a úplné. Česká národní banka nenese odpovědnost za správu externích internetových stránek a neodpovídá za žádné nesprávné nebo chybějící údaje na jakýchkoli externích stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na této stránce.

Další požadavky: Kromě výše uvedených předpisů, které jsou konkrétně určeny pro nabízení alternativních investičních fondů, se na jejich nabízení v České republice mohou vztahovat další právní předpisy, ačkoli pro nabízení alternativních investičních fondů nejsou konkrétně určeny, a to v závislosti na individuální situaci subjektů zabývajících se nabízením akcií nebo podílových jednotek alternativních investičních fondů. Nabízení v České republice může vést k uplatnění dalších požadavků, jako např. těch, které se týkají nekalých obchodních praktik, informačních povinností vůči spotřebitelům, požadavků na reklamu a dalších.

Upozornění: Toto je nikoli vyčerpávající seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, a Česká národní banka neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci České národní banky. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do alternativních investičních fondů nebo jejich nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které alternativní investiční fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.

Shrnutí požadavků na nabízení alternativních investičních fondů na trhu v České republice

Relevantní právní předpisy:

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Klíčová ustanovení: § 242 – § 244, § 297, § 309, § 310, § 315, § 323, § 328 - § 331, § 332 - § 336, § 342 - § 343

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (externí odkaz)

Veřejně nabízet v České republice investice do zahraničního alternativního investičního fondu, který je srovnatelný se speciálním fondem podle ZISIF, lze pouze v případě, že veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky podle § 315 ZISIF a zabezpečil splnění podmínek, tedy poskytování informací investorům a existenci kontaktního místa podle § 306 ZISIF. Veřejné nabízení investic do zahraničního alternativního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem v České republice upravuje zejména § 297 ZISIF.

Marketingové materiály není třeba předem zasílat České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje ani nedává souhlas k jejich použití před začátkem nabízení alternativního investičního fondu v České republice. Všechny marketingové materiály musí být v souladu s požadavky § 242 - § 244 ZISIF.

Všeobecné právní předpisy vztahující se na marketingová a propagační sdělení:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (externí odkaz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách, externí odkaz)

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (externí odkaz)

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (externí odkaz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (externí odkaz)


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

[2] Pojem „kvalifikovaný investor“ je definován v § 272 ZISIF.