Vnitrostátní předpisy týkající se požadavků na nabízení AIF v ČR

Tato stránka obsahuje informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících požadavky na nabízení alternativních investičních fondů v České republice v souladu s v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

1 Požadavky na nabízení zahraničních alternativních investičních fondů (AIF[1]) na trhu v České republice

Právní předpisy upravující požadavky na nabízení zahraničních alternativních investičních fondů na trhu v České Republice:

(zkratka „AIF“ používaná v evropské legislativě[1] odpovídá českému termínu „speciální fond“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“ podle ZISIF)

Formát a obsah propagačních materiálů a oznámení, včetně identifikace informací a dokumentů, které mají být oznámeny příslušnému orgánu před zahájením nabízení, není určen žádnými předpisy vydanými Českou národní bankou. Marketingové materiály a oznámení není třeba zasílat dopředu České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje a ani nedává předchozí souhlas k jejich použití při uvedení fondu na trh v České republice.

Všechna propagační sdělení musí být v souladu s § 243 až 244 ZISIF. Zasílání hlášení o propagačních sděleních se nevyžaduje. Česká národní banka je oprávněna vyžádat si propagační sdělení za účelem posouzení jejich souladu s relevantními právními předpisy.

2 Předběžné nabízení investic

Předběžné nabízení investic do alternativních investičních fondů v České republice upravují zejména § 297a, 297b a 297c ZISIF. Předběžným nabízení investic se rozumí činnost obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit se sídlem v členském státě nebo

jeho zástupce spočívající v poskytování informací o investičních strategiích nebo investičních představách profesionálním zákazníkům s cílem prověřit zájem těchto osob o speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, jehož domovským státem je členský stát, nebo o jeho podfond nebo srovnatelné zahraniční zařízení, jestliže:

 1. tento fond nebo jeho podfond nebyl dosud vytvořen nebo
 2. nebyla podána žádost o zápis do příslušného seznamu vedeného podle § 597 ZISIF nebo fond nebyl notifikován ve smyslu § 315 ZISIF.

O předběžné nabízení investic se nejedná, pokud je tato činnost nabízením investic (§ 297a odst. 2 ZISIF).

Informace sdělované potenciálním investorům musí splňovat požadavky stanovené v § 297b ZISIF. Informace zejména nesmí být dostatečné k tomu, aby umožnily investorům zavázat se k nabytí podílů na konkrétním investičním fondu, a nesmí představovat upisovací formuláře, statut, společenskou smlouvu, sdělení klíčových informací, prospekt nebo obdobné dokumenty v konečné podobě. Je-li v rámci předběžného nabízení poskytnut návrh prospektu nebo dokumentů souvisejících s nabízením investičního fondu, nesmí takový dokument obsahovat informace, které by ve svém souhrnu umožnily investorům učinit investiční rozhodnutí, a musí jasně stanovit, že nepředstavuje nabídku ani výzvu k upisování podílů a nelze na informace, které jsou v něm obsažené, spoléhat, neboť jsou neúplné a mohou podléhat změně.

Třetí osoba smí předběžně nabízet investice jménem obhospodařovatele na účet investičního fondu, pokud má povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo povolení k obhospodařování investičních fondů nebo je bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo tak činí jako vázaný zástupce těchto osob.

Obhospodařovatel do dvou týdnů poté, co zahájil předběžné nabízení, zašle (v souladu s čl. 30a směrnice AIFMD) svému domovskému orgánu dohledu oznámení, které obsahuje zejména informace, ve kterých členských státech je nebo bylo předběžné nabízení vykonáváno a po jakou dobu, stručný popis předběžného nabízení včetně informací o představených investičních strategiích a v případě potřeby i seznam alternativních investičních fondů a podfondů alternativních investičních fondů, jež jsou nebo byly předmětem předběžného nabízení. Domovský orgán dohledu informuje o předběžném nabízení orgány dohledu členských států, ve kterých obhospodařovatel předběžné nabízení vykonává nebo vykonával.

3 Způsoby nabízení investic v České republice

3.1 Veřejně dostupná nabídka investic určená kvalifikovaným investorům[2]

Nabídku investice do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s oprávněním podle AIFMD směřovanou vůči kvalifikovaným investorům ZISIF umožňuje uveřejnit v případě, že jsou splněny následující podmínky:

 • obhospodařovatel zahraničního AIF má povolení podle AIFMD (potvrzení příslušného orgánu dohledu domovského státu AIFM o rozsahu oprávnění k činnosti je povinnou přílohou notifikace),
 • záměr nabízet v České republice investice do zahraničního AIF je notifikován ve smyslu § 315 ZISIF,
 • zahraniční AIF je zapsán do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF).

Okruh investorů je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

3.2 Veřejně dostupná nabídka investic určená jiným než kvalifikovaným investorům (retailu)

Podle § 297 odst. 1 umožňuje ZISIF nabízet veřejně investice do zahraničních AIF v České republice jiným než kvalifikovaným investorům pouze v případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálními fondy při splnění následujících podmínek:

 • obhospodařovatel zahraničního AIF má povolení podle AIFMD (existenci oprávnění České národní banky standardně zjišťuje z dokumentace předložené žadatelem ve správním řízení), v případě, že fond již je zapsán do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF), má Česká národní banka informaci o existenci oprávnění k dispozici z dokumentace zaslané domovským orgánem dohledu obhospodařovatele v rámci notifikace,
 • Česká národní banka rozhodla ve správním řízení vedeném na žádost obhospodařovatele podle § 297 odst. 3 ZISIF o tom, že je zahraniční AIF srovnatelný se speciálním fondem,
 • v České republice musí být v souladu s 315a ZISIF zajištěno:
  1. provádění pokynů týkajících se vydávání, upisování a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice a provádění souvisejících plateb,
  2. poskytování informací investorům o způsobu, jakým mohou být pokyny podle § 315a, odst. 1 písm. a) prováděny, a o rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto fondu v České republice,
  3. stanovení vhodných postupů a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv,
  4. zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke kontrole a k získání kopií, za podmínek obdobných podmínkám podle § 241 ZISIF,
  5. poskytování informací investorům týkajících se úkolů, které osoby plní, na trvalém nosiči informací,
  6. působení kontaktního místa pro komunikaci s příslušnými orgány.
 • Uvedené činnosti lze zajišťovat elektronickým nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup. Činnosti musí být zajištěny obhospodařovatelem zahraničního AIF srovnatelného se speciálním fondem podle § 315a, odst. 1 ZISIF nebo bankou, zahraniční bankou s pobočkou v České republice, obchodníkem s cennými papíry nebo pobočkou obchodníka s cennými papíry samostatně nebo společně na základě dohody v písemné formě. Náležitosti dohody stanovuje 315a odst. 4 ZISIF.
 • Činnosti musí být zajištěny v českém jazyce nebo jazyce stanoveném vyhláškou.

3.3 Nabízení investic v České republice jinak než veřejně (nabízení profesionálním investorům a „private placement“)

Neveřejné nabízení investic do zahraničních AIF obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s oprávněním podle AIFMD profesionálním zákazníkům je podmíněno pouze oznámením (notifikací) záměru nabízet investice v České republice ve smyslu § 315 ZISIF. Notifikace se zasílá v návaznosti na § 315 ZISIF (a čl. 32 odst. 2 AIFMD) orgánu dohledu domovského státu obhospodařovatele, který následně vyrozumí Českou národní banku. Investice lze neveřejně nabízet již od okamžiku, kdy příslušný zahraniční orgán dohledu vyrozumí obhospodařovatele, že odeslal notifikaci České národní bance.

Jiné investory než profesionální zákazníky lze oslovit na základě § 295a ZISIF ve spojení s § 315 ZISIF, pouze pokud:

 • lze takové investice nabízet veřejně, nebo
 • nabízení investic je notifikováno a počet adresátů, kteří nejsou kvalifikovanými investory, nepřevyšuje 20.

4 Zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou

Veřejné nabízení investic do jakéhokoliv zahraničního AIF v České republice je podmíněno jeho zápisem do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou.

Česká národní banka vede podle § 597 ZISIF dva seznamy zahraničních investičních fondů, do nichž jsou investice nabízeny na území České republiky. Jde o seznam podle § 597 písm. d) a § 597 písm. e) ZISIF.

Pokud se jedná o neveřejné přeshraniční nabízení zahraničních investičních fondů na území České republiky na základě notifikace podle čl. 32 AIFMD pouze profesionálním investorům, pak v souladu s § 315 odst. 1 ZISIF, lze investice do  zahraničního AIF, jehož domovským státem je členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem v jiném členském státě oprávněný přesáhnout rozhodný limit, v České republice nabízet profesionálním investorům ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém má sídlo, o tom, že byla řádně odeslána notifikace České národní bance.  Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond do seznamu podle § 597 písm. e) bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu notifikační dokumentaci.

Jde-li o veřejné přeshraniční nabízení zahraničních investičních fondů retailovým investorům na území České republiky na základě notifikace podle čl. 32 AIFMD, Česká národní banka zapíše zahraniční AIF do tohoto seznamu vedeného podle § 597 písm. d) ZISIF na základě přijatého oznámení zahraničního orgánu dohledu jiného členského státu o záměru zahraničního obhospodařovatele nabízet investice v České republice (§ 504 odst. 2 ZISIF) a na základě rozhodnutí o určení srovnatelnosti (§ 297 odst. 3 ZISIF). Zápis do evidence zde probíhá automaticky, AIFM žádost o zápis zahraničního investičního fondu do seznamu nepodává.

Jde-li o přeshraniční nabízení zahraničních investičních fondů mimo režim notifikace podle čl. 32 AIFMD, lze fond v České republice nabízet pouze tehdy, je-li zapsán na seznamu vedeném podle § 597 písm. d) ZISIF (viz např. § 310 odst. 2 ZISIF). Česká národní banka zapíše zahraniční fond do seznamu na základě žádosti o zápis podané obhospodařovatelem, který je oprávněn tento zahraniční fond obhospodařovat.

5 Správní poplatky

Pro informace o poplatcích vybíraných a nákladech účtovaných Českou národní bankou ve vztahu k nabízení zahraničních AIF v České republice odkazujeme na související dokument „Poplatky a náklady“.

6 Nabízení zahraničních AIF obhospodařovaných obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD

6.1 Oznámení záměru nabízet investice do zahraničního AIF („notifikace“)

Základní podmínkou, kterou musí zahraniční obhospodařovatel s povolením podle AIFMD splnit v souvislosti s nabízením investic do zahraničního AIF v České republice, je oznámení tohoto záměru příslušnému orgánu dohledu členského státu, v němž má obhospodařovatel své sídlo.

Náležitosti, které musí oznámení splňovat, jsou stanoveny ustanoveními právního řádu domovského státu obhospodařovatele, kterými jsou transponovány požadavky čl. 32 AIFMD. Příslušný domovský orgán dohledu obhospodařovatele obdržené oznámení, spolu s potvrzením o tom, že obhospodařovatel dotčeného fondu má povolení podle AIFMD, zašle České národní bance. Zároveň o postoupení dokumentace vyrozumí obhospodařovatele.

Notifikace podle čl. 32 AIFMD, kterou se oznamuje záměr nabízet kvalifikovaným investorům v České republice investice do zahraničního AIF, se činí prostřednictvím domovského orgánu dohledu zahraničního obhospodařovatele s povolením podle AIFMD obhospodařujícího předmětný fond.

Dokumenty předávané orgánem dohledu členského státu EU v případě notifikačních procedur stanovených AIFMD přijímá Česká národní banka na e-mailovou adresu, kterou s ostatními orgány dohledu sdílí prostřednictvím Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Oznámení vymezuje § 315 ZISIF.

6.2 Změny v oznámení záměru nabízet investice do zahraničního AIF („aktualizace notifikace“)

Podle článku 32 odstavec 7 AIFMD v případě podstatné změny kterékoli z informací poskytnutých v rámci notifikace oznámí správce zahraničního AIF tuto změnu písemně příslušným orgánům svého domovského členského státu nejpozději jeden měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.

Pokud by v důsledku plánované změny správa zahraničního AIF prováděná správcem přestala být v souladu se směrnicí AIFMD nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval směrnici AIFMD, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce do 15 pracovních dnů od obdržení informací o změně správci, že takovou změnu nesmí provést. V tom případě příslušné orgány domovského členského státu správce o tom informují Českou národní banku.

Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na předchozí odstavec nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná správcem přestala být v souladu se směrnicí AIFMD nebo v jejímž důsledku by správce jinak nedodržoval směrnici AIFMD, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá vhodná opatření podle článku 46 AIFMD, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto zahraničního AIF, je-li to nezbytné, a neprodleně o tom informují Českou národní banku.

Pokud se změny nedotýkají souladu správy alternativního investičního fondu prováděné správcem se směrnicí AIFMD nebo jiného dodržování směrnice AIFMD, uvědomí příslušné orgány domovského členského státu správce do jednoho měsíce o těchto změnách Českou národní banku.

Jedná se nejčastěji o změny v oznámení, kterými jsou například rozšíření či zúžení okruhu tříd cenných papírů veřejně nabízených v České republice, změny týkající se způsobu plnění úkolů podle § 306 ZISIF, informace o fúzi, začlenění do master-feeder struktury, převodu obhospodařování nebo likvidaci správce, změna názvu fondu či podfondu, atd.

6.3 Srovnatelnost zahraničního AIF se speciálním fondem

Jednou z podmínek pro veřejné nabízení investic do zahraničních AIF jiným než kvalifikovaným investorům je podle § 297 odst. 1 ZISIF rozhodnutí České národní banky o tom, že předmětný zahraniční AIF je srovnatelný se speciálním fondem, tj. tuzemským investičním fondem určeným veřejnosti, který nesplňuje požadavky směrnice UCITS (blíže ke srovnatelnosti s právem cizího státu viz § 626 ZISIF). Česká národní banka o srovnatelnosti rozhodne na základě žádosti podané obhospodařovatelem podle § 297 odst. 3 ZISIF. Žádost musí být podána elektronicky, a to na adresu elektronické podatelny České národní banky (podatelna@cnb.cz) nebo do datové schránky České národní banky (8tgaiej).

Přijetí žádosti o posouzení srovnatelnosti je zpoplatněno správním poplatkem (viz související dokument „Poplatky a náklady“).

Žádost musí obsahovat mj. následující náležitosti, vymezené v § 34 vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů:

 • identifikační údaje obhospodařovatele a zahraničního AIF,
 • potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 až 8 AIFMD,
 • statut a společenskou smlouvu zahraničního AIF nebo srovnatelné dokumenty,
 • výroční zprávu zahraničního AIF za uplynulý rok,
 • smlouvu uzavřenou zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD s kontaktním místem nebo její návrh (podle § 306 odst. 1 ZISIF),
 • znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční AIF, jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář,
 • analýzu srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního AIF s pravidly pro speciální

Základem pro rozhodnutí, že je zahraniční AIF srovnatelný se speciálním fondem, je srovnatelnost rámce, jemuž podléhá nejen zahraniční AIF, ale i jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář. Česká národní banka provede posouzení srovnatelnosti zejména na základě analýzy srovnatelnosti pravidel předložené obhospodařovatelem jako součást žádosti. Součástí analýzy srovnatelnosti pravidel je i závěr o srovnatelnosti podle § 626 odst. 1 ZISIF, který musí obsahovat odůvodnění, proč se žadatel domnívá, že jsou jednotlivá pravidla/kritéria srovnatelná.

V případě splnění podmínky srovnatelnosti Česká národní banka žádosti o určení srovnatelnosti zahraničního AIF se speciálním fondem vyhoví a následně zapíše tento fond do seznamu v souladu s § 504 odst. 1 ZISIF ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o určení srovnatelnosti zahraničního AIF se speciálním fondem. Žádost o zápis do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF se tedy v takovém případě nepodává.

Podmínky srovnatelnosti zahraničního AIF:

 1. Obhospodařovatel
  Východiskem pro určení srovnatelnosti v oblasti správy fondu je oprávnění obhospodařovatele (správce) překročit rozhodný limit (povolení podle AIFMD). Splnění této podmínky zjišťuje Česká národní banka v praxi z notifikační dokumentace domovského orgánu dohledu, je však možné tuto skutečnost doložit i jiným způsobem. Zde by však bylo nutné provádět další dokazování, které by vedlo k nehospodárnému prodloužení řízení a zbytečným administrativním nákladům i na straně žadatele (notifikace je pro vznik oprávnění veřejně nabízet investice do zahraničního AIF ostatně vždy nezbytná). K určení srovnatelnosti musí obhospodařovatel rovněž doložit, že podléhá dohledu v rozsahu srovnatelnému s dohledem, který vůči obhospodařovateli speciálních fondů vykonává Česká národní banka. Příslušný orgán dohledu musí mít rovněž přiměřené pravomoci k výkonu dohledu, tj. pravomoci zahrnující kontrolní činnost, vyžádání informací a v případě zjištění nedostatků i pravomoc uložit nápravná opatření či sankce.
 2. Depozitář
  Zahraniční AIF musí mít depozitáře, který splňuje požadavky stanovené ZISIF, tedy zejména se v návaznosti na § 69 ZISIF musí jednat o osobu srovnatelnou s bankou nebo obchodníkem s cennými papíry, která splňuje obezřetnostní požadavky a podléhá při výkonu této činnosti dohledu. Zároveň musí být naplněny požadavky na řízení střetu zájmů mezi depozitářem a obhospodařovatelem. Srovnatelná musí být i role, kterou depozitář vykonává vůči fondu, tedy zejména jeho kontrolní povinnosti vůči obhospodařovateli.
 3. Fond
  Požadavky vztahující se k samotnému zahraničnímu AIF rovněž musí být srovnatelné s požadavky stanovenými českou právní úpravou pro speciální fondy, včetně například minimální výše fondového kapitálu. K pravidlům pro nabízení investic, obhospodařování, administraci a investování majetku investičního fondu a ochrany investorů, musí obhospodařovatel doložit srovnatelnost požadavků na transparentnost obhospodařování, jako například povinnost ověření účetní uzávěrky nezávislým auditorem, povinnosti zveřejňovat určité informace (statut, výroční zpráva) či poskytnout informace investorovi na žádost. Dalším posuzovaným kritériem je srovnatelnost zákonných omezení skladby majetku fondu, povolených investičních limitů, podmínek přijetí a poskytnutí úvěrů nebo zápůjček, využití pákového efektu a dále techniky obhospodařování. Kritéria, jimž musí být v tomto zahraniční AIF podřízen, musí být srovnatelná s požadavky ZISIF, resp. nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů. U zahraničních AIF v případě zájmu pouze o neveřejné nabízení investic zapíše Česká národní banka předmětný fond na seznam vedený podle § 597 písm. e) ZISIF. Pravidla stanovená pro oceňování majetku a dluhů fondu (mj. četnost a způsob) a vydávání a odkupování účasti na fondu musí zajišťovat srovnatelnou ochranu jako tu, kterou zavádí ZISIF. Kromě právního rámce posuzuje Česká národní banka zároveň konkrétní vnitřní úpravu předmětného fondu, zejména konkrétní investiční strategii (fund rules) a další podmínky.

Veřejně nabízet v České republice investice do zahraničního AIF, který je srovnatelný se speciálním fondem podle ZISIF, lze pouze v případě, že veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky podle § 315 ZISIF a zabezpečil splnění podmínek pro veřejné nabízení, tedy poskytování informací investorům a plnění povinností podle § 306 ZISIF. Veřejné nabízení investic do zahraničního AIF srovnatelného se speciálním fondem v České republice upravuje zejména § 297 ZISIF.

6.4 Ukončení nabízení („de-notifikace“)

Pokud zahraniční AIF hodlá ukončit nabízení v České republice, zašle příslušnému orgánu svého domovského členského státu oznámení o zrušení notifikace (čl. 32a AIFMD). Účinky notifikace zanikají doručením písemného oznámení obhospodařovatele zahraničního AIF domovskému orgánu dohledu. V oznámení musí zahraniční AIF specifikovat, jakým způsobem zajistí splnění těchto podmínek:

 1. po dobu nejméně 30 pracovních dnů zveřejnit jednotnou nabídku na odkup všech cenných papírů vydávaných zahraničním AIF určenou přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v České republice, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek nebo úplat,
 2. úmysl zrušit opatření zavedená za účelem veřejného nabízení investic do tohoto alternativního investičního fondu v dotčeném členském státě (v České republice) zveřejnit alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím prostředku, který je běžně používán pro veřejné nabízení investic do speciálních fondů, do fondů kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelných zahraničních investičních fondů v České republice a který je vhodný pro typického investora investujícího do takovýchto fondů, a
 3. veškeré závazky ze smluv s distributory, které jim umožňují veřejné nabízení investic do zahraničního AIF v České republice, budou nejpozději ke dni zániku účinků notifikace ukončeny nebo změněny tak, aby toto veřejné nabízení již nebylo po tomto dni možné.

Zveřejněné informace musí obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů vydávaných zahraničním AIF, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být zveřejněny v českém nebo ve slovenském jazyce.

Ode dne zániku účinků oznámení zahraniční AIF ukončí veškeré nové či další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování vydávaných cenných papírů, na které se vztahuje zrušení oznámení, v České republice (viz další odstavec).

Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního AIF ověří úplnost oznámení o zrušení notifikace a předají oznámení České národní bance a ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné oznámení obdržely. Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního AIF informují o tomto předání obhospodařovatele tohoto fondu bez zbytečného prodlení. Účinky oznámení zanikají ke dni, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení příslušných orgánů svého domovského členského státu o tom, že oznámení bylo předáno České národní bance a ESMA. Po zániku účinků oznámení musí zahraniční AIF vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v České republice, poskytnut aktuální dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) ZISIF a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) ZISIF prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v českém nebo slovenském jazyce.

Podfond zahraničního AIF ukončuje svou činnost shodným způsobem jako zahraniční AIF. V případě tříd cenných papírů jde o ukončení činnosti až ve vztahu k poslední třídě cenného papíru. Do té doby se ukončení veřejného nabízení jedné třídy cenných papírů oznamuje České národní bance podle bodu o informování o změnách.

7 Nabízení investic do zahraničních AIF obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD

Neveřejné nabízení (private placement) investic do zahraničních AIF obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD, kvalifikovaným investorům není omezeno.

Kvalifikovaným investorům lze nabídku investice učinit též veřejně, a to při splnění následujících podmínek:

 • fond je na žádost obhospodařovatele zapsán do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou podle 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF),
 • okruh investorů je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

7.1 Zápis do seznamu

V případě veřejného nabízení investic do zahraničního alternativního fondu obhospodařovaného zahraničním obhospodařovatelem se sídlem v jiném členském státě, který nemá povolení podle AIFMD, musí být fond v návaznosti na § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF zapsán do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF.

Vzhledem k tomu, že u těchto zahraničních investičních fondů neprobíhá notifikační procedura podle čl. 32 AIFMD, zápis do seznamu provede Česká národní banka na základě žádosti obhospodařovatele podle § 503 ZISIF (viz též kapitola 4).

Žádost o zápis do seznamu lze podle § 532 ZISIF podat pouze v elektronické podobě, a to na adresu elektronické podatelny České národní banky (podatelna@cnb.cz) nebo do datové schránky České národní banky (8tgaiej).

Za přijetí žádosti o zápis každého jednoho fondu či podfondu vybírá Česká národní banka správní poplatek (viz související dokument „Poplatky a náklady“).

Žádost o zápis do seznamu musí mít náležitosti stanovené v § 28 vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Zahraniční obhospodařovatel, který nemá povolení podle AIFMD, je oprávněn nabízet na území České republiky investice do zahraničního fondu ode dne, kdy je takový fond zapsán na seznamu podle § 597 ZISIF (viz např. § 310 odst. 2 ZISIF).

7.2 Srovnatelnost zahraničního AIF obhospodařovaného podlimitním obhospodařovatelem se speciálním fondem

V návaznosti na § 297 odst. 2 ZISIF nelze u těchto fondů žádat o srovnatelnost se speciálním fondem. Dochází tedy k aplikaci § 626 odst. 3 ZISIF, který ve spojení s § 296 ZISIF zakazuje veřejně nabízet investice do takových fondů jiným, než kvalifikovaným investorům. Neveřejně lze jiným, než kvalifikovaným investorům investice do fondu nabízet, pouze pokud počet nekvalifikovaných investorů (adresátů nabídky) nepřevyšuje 20 (v souladu s § 295a odst. 2 ZISIF).

8 Výmaz ze seznamu České národní banky

Česká národní banka vymaže ze seznamu zahraničních investičních fondů, jejichž cenné papíry mohou být veřejně nabízeny v České republice, vedeném podle § 597 písm. d) ZISIF, zahraniční AIF, který ji o to podle § 506a odst. 1 písm. a) ZISIF požádal, informoval o tom, jak naplnil podmínku odkupu cenných papírů od investorů v České republice, a současně sdělil, k jakému datu ukončí svou činnost v České republice. Česká národní banka uvítá i informaci o tom, z jakého důvodu k ukončení činnosti dochází. Datum ukončení činnosti nesmí předcházet ukončení odkupu cenných papírů. K datu ukončení činnosti Česká národní banka vymaže zahraniční AIF ze svého seznamu.

Návrh lze podat České národní bance přímo nebo prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu zahraničního AIF, pokud to vyžadují právní předpisy domovského členského státu.

Návrh se zasílá v elektronické podobě na adresu podatelna@cnb.cz .

Česká národní banka rovněž vymaže zahraniční AIF ze seznamu vedeného podle § 597 ZISIF po uplynutí doby platnosti zápisu podle § 598 odst. 5 ZISIF, pokud nedošlo k zaplacení obnovovacího správního poplatku (viz související dokument „Poplatky a náklady“).

Upozornění: Česká národní banka vynaložila nezbytnou péči, aby zajistila, že informace o vnitrostátních předpisech upravujících požadavky na nabízení alternativních investičních fondů v České republice uvedené na této internetové stránce jsou aktuální a úplné. Česká národní banka nenese odpovědnost za správu externích internetových stránek a neodpovídá za žádné nesprávné nebo chybějící údaje na jakýchkoli externích stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na této stránce.

Další požadavky: Kromě výše uvedených předpisů, které jsou konkrétně určeny pro nabízení alternativních investičních fondů, se na jejich nabízení v České republice mohou vztahovat další právní předpisy, ačkoli pro nabízení alternativních investičních fondů nejsou konkrétně určeny, a to v závislosti na individuální situaci subjektů zabývajících se nabízením akcií nebo podílových jednotek alternativních investičních fondů. Nabízení v České republice může vést k uplatnění dalších požadavků, jako např. těch, které se týkají nekalých obchodních praktik, informačních povinností vůči spotřebitelům, požadavků na reklamu a dalších.

Upozornění: Toto není vyčerpávající seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, a Česká národní banka neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci České národní banky. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do alternativních investičních fondů nebo jejich nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které alternativní investiční fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.

Shrnutí požadavků na nabízení zahraničních AIF na trhu v České republice

Relevantní právní předpisy:

Marketingové materiály není třeba předem zasílat České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje ani nedává souhlas k jejich použití před začátkem nabízení alternativního investičního fondu v České republice. Všechny marketingové materiály musí být v souladu s požadavky § 243 - § 244 ZISIF.

Všeobecné právní předpisy vztahující se na marketingová a propagační sdělení:


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD).

[2] Pojem „kvalifikovaný investor“ je definován v 272 ZISIF.