Sdělení ČNB o vydání přípravných obecných pokynů EIOPA k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění

Dne 2. června 2016 zveřejnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „nařízení o EIOPA“), přípravné obecné pokyny k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění (pdf, 350 kB), které uvádějí, jak postupovat v přípravném období vedoucím k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (dále jen „směrnice o distribuci pojištění“) a uplatňování aktů v přenesené pravomoci v ní předpokládaných, pokud jde o opatření pro dohled nad produktem a jeho řízením.

Tyto přípravné obecné pokyny jsou adresovány příslušným orgánům dohledu, tedy v případě České republiky České národní bance, která v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o EIOPA potvrdila, že se přípravnými obecnými pokyny č. 1, 2, 3, 4, 9, 11 a 12 řídí a přípravnými obecnými pokyny č. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 hodlá řídit, jakmile nabude účinnosti legislativa transponující článek 25 směrnice o distribuci pojištění.

Vzhledem k přípravné povaze výše uvedených obecných pokynů bude ČNB postupovat způsobem, který spočívá v rozvržení plnění jednotlivých požadavků týkajících se opatření pro dohled nad produktem a jeho řízením, jak jsou tyto stanoveny v článku 25 směrnice o distribuci pojištění, do celého přípravného období.

Česká národní banka vyzývá všechny pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele, aby požadavky přípravných obecných pokynů postupně implementovaly. Česká národní banka očekává, že pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito přípravnými obecnými pokyny řídili.

Tyto přípravné obecné pokyny nabývají účinnosti 2. srpna 2016.