Sdělení ČNB o společných obecných pokynech pro poskytovatele platebních služeb v případě chybějících či neúplných informací

(JC/GL/2017/16)

Dne 16. ledna 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 a čl. 56 prvním pododst. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES; nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) – dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ – Společné obecné pokyny podle článku 25 nařízení (EU) 2015/847 k opatřením, která by měli poskytovatelé platebních služeb přijmout při zjišťování chybějících nebo neúplných informací o plátci nebo příjemci, a k postupům, které by měli zavést v případě převodu peněžních prostředků, u něhož chybí požadované informace (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny detailně specifikují požadavky stanovené v čl. 25 nařízení (EU) 2015/8471 (dále jen „AMLR“). Účelem AMLR je zavést do právního řádu EU mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) týkající se převodů peněžních prostředků, konkrétně Doporučení Finančního akčního výboru (FATF) č. 16. Hlavním cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat zneužívání převodů peněžních prostředků k financování terorismu či k páchání jiné finanční trestné činnosti, a zároveň umožnit příslušným orgánům účinné sledování peněžních toků (včetně možnosti dohledat všechny relevantní informace).

Poskytovatelé platebních služeb by měli postupy k provádění AMLR zavést na základě rizikově váženého přístupu a přijaté postupy a opatření by tedy měly být přiměřené velikosti a povaze činnosti konkrétního poskytovatele. Dále pokyny blíže rozvádějí požadavky AMLR na obsah vnitřních postupů, které musí poskytovatelé platebních služeb zavést, a to zejména s ohledem na následující oblasti:

  • rozsah působnosti AMLR a jeho aplikace (např. na které převody platebních prostředků se AMLR vztahuje či definují konkrétní role jednotlivých aktérů v řetězci, ve kterém platební převod probíhá),
  • postupy sloužící k odhalení převodů peněžních prostředků, u nichž chybí požadované informace (např. načasování monitoringu či nepřijatelné zprávy),
  • postupy k přijetí odpovídajících následných opatření (včetně zaslání oznámení podezřelého obchodu Financial Intelligence Unit2),
  • rozsah a způsob využití rizikově váženého přístupu.

Pokyny jsou určeny:

  1. poskytovatelům platebních služeb definovaným v čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) 2015/847, jestliže vystupují jako poskytovatelé platebních služeb příjemce, a zprostředkujícím poskytovatelům platebních služeb definovaným v čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) 2015/847; a
  2. příslušným orgánům odpovědným za dohled nad poskytovateli platebních služeb a zprostředkujícími poskytovateli platebních služeb v souvislosti s dodržováním jejich povinností vyplývajících z nařízení (EU) 2015/847.

Plné znění společných obecných pokynů podle článku 25 nařízení (EU) 2015/847 k opatřením, která by měli poskytovatelé platebních služeb přijmout při zjišťování chybějících nebo neúplných informací o plátci nebo příjemci, a k postupům, které by měli zavést v případě převodu peněžních prostředků, u něhož chybí požadované informace (pdf, 382 kB, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Podle čl. 65 společných obecných pokynů by příslušné orgány a poskytovatelé platebních služeb měli splňovat pokyny do šesti měsíců od data jejich vydání (tj. nejpozději k 16. 7. 2018). ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.  


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006. 
2 V České republice Finanční analytický úřad.