Sdělení ČNB o obecných pokynech, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2022/01 ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize podle článků 15 a 16 směrnice 2014/59/EU

(EBA/GL/2023/05)

Dne 13. června 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2022/01 ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize podle článků 15 a 16 směrnice 2014/59/EU (obecné pokyny ke způsobilosti k řešení krize) s cílem doplnit novou část o testování způsobilosti k řešení krize (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA, které podléhají posouzení způsobilosti k řešení krize v souladu s čl. 15 a 16 směrnice 2014/59/EU a orgánům příslušným k řešení krize podle čl. 4 odst. 2 písm. v) nařízení o zřízení EBA.

Pokyny revidují stávající Obecné pokyny EBA ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (EBA/GL/2022/01)[2] (viz příslušné sdělení ČNB). Tyto pokyny společně s Obecnými pokyny EBA o převoditelnosti, které doplňují posouzení způsobilosti k řešení krize u strategií převodů (EBA/GL/2022/11)[3] (viz příslušné sdělení ČNB), vymezují jednotný minimální standard při posuzování a zajištění způsobilosti k řešení krize finančních institucí.

Revidované pokyny zavádí tři nástroje, které se stanou základem pro testování způsobilosti institucí k řešení krize: i) zpráva o sebehodnocení („self-assessment report“), která je institucí[4] vypracována jednou za dva roky a následně předložena orgánu příslušnému k řešení krize[5] s cílem posoudit způsobilost instituce k řešení krize; ii) víceletý program testování („multi-annual testing programme“), který bude vypracován orgánem příslušným k řešení krize pro každou instituci v jeho působnosti, a to na základě předložené zprávy o sebehodnocení; iii) hlavní operační protokol („Master Playbook“), který vypracují zejména nejkomplexnější instituce[6]. První zpráva o sebehodnocení má být předložena do 31. prosince 2024 a první „Master Playbook“ do 31. prosince 2025. Orgány příslušné k řešení krize by měly poskytnout svůj první víceletý program testování do 31. prosince 2025.

Pokyny současně uvádí v Příloze č. 4 demonstrativní výčet testovacích nástrojů, jež mají k dispozici instituce a orgány příslušné k řešení krize pro testování. Dosavadní ustanovení Obecných pokynů EBA ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (EBA/GL/2022/01), která nejsou pozměněna těmito pokyny, zůstávají nadále v platnosti, rovněž s účinností od 1. ledna 2024.

Plné znění Obecných pokynů EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2022/01 ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize podle článků 15 a 16 směrnice 2014/59/EU (obecné pokyny ke způsobilosti k řešení krize) s cílem doplnit novou část o testování způsobilosti k řešení krize (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny jsou účinné od 1. ledna 2024, což je současně i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

[2] https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-institutions-and-resolution-authorities-improving-resolvability

[3] https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-transferability

[4] Ve smyslu čl. 2 bodu 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 (dále jen „BRRD“) jsou institucemi: „úvěrová instituce nebo investiční podnik.“

[5] Ve smyslu čl. 2 bodu 18 BRRD je orgánem příslušným k řešení krize: „orgán určený členským státem v souladu s článkem 3.“

[6] Viz bod 138 a 139 Pokynů.