Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize

(EBA/GL/2022/01)

Dne 13. ledna 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA, které podléhají posouzení způsobilosti k řešení krize v souladu s čl. 15 a 16 směrnice 2014/59/EU, a příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i), v) a viii) nařízení o zřízení EBA.

Pokyny vymezují jednotný minimální standard při posuzování a zajištění způsobilosti k řešení krize finančních institucí, který vychází z mezinárodních standardů a osvědčených postupů v rámci EU a navazuje na příslušné RTS[2]. Je uplatněn princip proporcionality (na některé instituce se pokyny nevztahují, pokud orgány příslušné k řešení krize nerozhodnou jinak - jedná se zejména o instituce se zjednodušenými povinnostmi a s likvidační strategií). Orgány příslušné k řešení krize mohou požadavky dále rozvinout či upravit.

Pokyny se zaměřují např. na oblast zajištění kontinuity služeb podporujících zásadní funkce (včetně zajištění finančních zdrojů pro zajištění kontinuity činnosti), přístup k infrastrukturám finančního trhu, přiměřenou personální obsazenost činností řešení krize (včetně povinností výkonného ředitele), schopnost rychle měřit likviditu a podávat o ní zprávy, či přeshraniční řešení krize (např. schopnost instituce poskytnout seznam smluv uzavřených podle práva třetích zemí). Nově musí podle pokynů instituce ve spolupráci s orgány příslušnými k řešení krize popsat a pravidelně hodnotit a zkušebně testovat všechny provozní aspekty strategie řešení krize a provozní opatření nezbytná k této strategii (např. mechanismus výměny v rámci rekapitalizace z vnitřních zdrojů či reorganizaci podnikatelské činnosti).  

Plné znění Obecných pokynů ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny jsou účinné od 1. ledna 2024. ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny ode dne notifikace, tj. od 3. června 2022.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

[2] Pokyny navazují na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánu, plánu řešení krize a skupinových plánu řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavku na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize.