Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA o převoditelnosti, které doplňují posouzení způsobilosti k řešení krize u strategií převodů

(EBA/GL/2022/11)

Dne 28. září 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny o převoditelnosti, které doplňují posouzení způsobilosti k řešení krize u strategií převodů (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny orgánům příslušným k řešení krize, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 2 písm. v) nařízení (EU) č. 1093/2010, a finančním institucím, které jsou subjekty v oblasti působnosti směrnice 2014/59/EU[2], jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 nařízení č. 1093/2010.

Pokyny doplňují dřívější pokyny EBA ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (viz příslušné sdělení ČNB) s cílem dále zajistit harmonizované uplatňování směrnice 2014/59/EU. Je uplatněn princip proporcionality (na některé instituce se pokyny nevztahují, pokud orgány příslušné k řešení krize nerozhodnou jinak - jedná se zejména o instituce se zjednodušenými povinnostmi a instituce, jejichž plán řešení krize stanoví, že mají být likvidovány řádně v souladu s vnitrostátním právem).

Převoditelnost (transferability) je pojem z oblasti plánování řešení krize, který souhrnně označuje připravenost instituce na případné použití konkrétního tzv. transferového nástroje. Převoditelnost je jednou ze součástí způsobilosti k řešení krize (resolvability), a proto je potřeba používat tyto pokyny společně s pokyny ke způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize.

Předmětem pokynů je použití zmíněných transferových nástrojů při řešení krize instituce, kterými jsou nástroj převodu činnosti (sale of business tool), překlenovací instituce (bridge institution) či nástroje oddělení aktiv (asset separation tool); pokyny se neaplikují v případě použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů (tzv. bail-in). V této souvislosti se pokyny především zaměřují na vymezení tzv. rozsahu převodu (transfer perimeter). Dále se pokyny zabývají přípravou na použití jednotlivých transferových nástrojů.

Plné znění Obecných pokynů o převoditelnosti, které doplňují posouzení způsobilosti k řešení krize u strategií převodů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny jsou účinné od 1. ledna 2024, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, v platném znění