Sdělení ČNB o obecných pokynech k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 PSD2

(EBA/GL/2018/05)

Dne 17. září 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2018/05, externí odkaz) (dále jen „obecné pokyny“).

Obecné pokyny nabydou účinnosti dne 1. ledna 2019.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit od 1. ledna 2021.

Nová směrnice o platebních službách na vnitřním trhu č. 2015/2366 (PSD2) ve svém článku 96 odst. 6 stanoví, že „Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným orgánům alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými způsoby platby. Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě EBA a Evropské centrální bance (ECB). Za účelem zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení napříč jednotlivými členskými státy a ve snaze zajistit porovnatelnost a spolehlivost získaných údajů o podvodech vypracoval EBA na základě čl. 8 odst. 2 písm. c) EBA nařízení obecné pokyny určené příslušným orgánům a osobám oprávněným poskytovat platební služby.

Obecné pokyny jsou rozděleny do dvou okruhů. První je určen osobám oprávněným poskytovat platební služby s výjimkou správců informací o platebním účtu (dále jen „povinné osoby“) a upravuje okruh statistických údajů o podvodech, které povinné osoby oznamují příslušným orgánům dohledu. Druhý je určen orgánům dohledu a stanoví, jakým způsobem mají být získané statistické údaje o podvodech povinných osob agregovány a zasílány ECB a EBA.

Plné znění Obecných pokynů k oznamování významných incidentů podle PSD2 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

ČNB předpokládá, že bude od 1. ledna 2021 postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a od stejného data očekává, že poskytovatelé platebních služeb budou statistické údaje o podvodech zasílat ČNB. Současně ČNB očekává, že od účinnosti obecných pokynů 1. ledna 2019 poskytovatelé platebních služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zjišťovali a uchovávali statistická data o podvodech.