Sdělení ČNB o obecných pokynech k podmínkám pro využití výjimky z nouzového mechanismu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) 2018/389

(EBA/GL/2018/07)

Dne 4. prosince 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k podmínkám pro využití výjimky z nouzového mechanismu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) 2018/389 (regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace) (EBA/GL/2018/07, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/389 (dále jen „RTS SCA“) ve svém čl. 33 odst. 6 stanoví, že příslušné orgány osvobodí po konzultaci s EBA poskytovatele platebních služeb, kteří vedou účet a kteří se rozhodli používat vyhrazené rozhraní pro umožnění přístupu tzv. poskytovatelů služeb třetích stran (poskytovatelé služeb iniciování platby, poskytovatelé služeb informování o účtu a poskytovatelé platebních služeb vydávající karetní platební prostředky) k jim vedeným účtům, od povinnosti zavést nouzový mechanismus pro případ, že rozhraní nefunguje v souladu s požadavky RTS SCA, pokud vyhrazené rozhraní splňuje podmínky dle čl. 33 odst. 4 RTS SCA, tj.:

  • plní všechny povinnosti vztahující se na vyhrazené rozhraní podle čl. 32 RTS SCA,
  • bylo navrženo a otestováno v souladu s čl. 30 odst. 5 RTS SCA ke spokojenosti poskytovatelů služeb třetích stran,
  • poskytovatelé služeb třetích stran je rozsáhle používali po dobu alespoň tří měsíců k nabízení svých služeb,
  • veškeré problémy související s vyhrazeným rozhraním byly neprodleně odstraněny.

EBA vydává tyto obecné pokyny k upřesnění podmínek stanovených v RTS SCA. Obecné pokyny dále uvádějí, jak by příslušné orgány měly konzultovat EBA pro účely udělení výjimky podle čl. 33 odst. 6 RTS SCA.

Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010 a poskytovatelům platebních služeb ve smyslu čl. 4 odst. 11 směrnice (EU) 2015/2366 (druhá směrnice o platebních službách).

Plné znění obecných pokynů k podmínkám pro využití výjimky z nouzového mechanismu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) 2018/389 (regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace) (pdf, 1165 kB, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabyly účinnosti 1. ledna 2019. ČNB oznámila, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.