Sdělení ČNB o obecných pokynech ESMA k metodice, útvaru dozoru a uchovávání záznamů podle nařízení o referenčních hodnotách

(ESMA81-393-288)

Dne 7. prosince 2021 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu[1] k metodice, útvaru dozoru a uchovávání záznamů podle nařízení o referenčních hodnotách (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům určeným podle čl. 40 odst. 2 a 3 nařízení o referenčních hodnotách[2] a administrátorům ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 6 nařízení o referenčních hodnotách.

Jde celkem o čtyři skupiny nových pokynů k metodice, útvaru dozoru a uchovávání záznamů, a to:

  • Obecné pokyny k podrobným údajům o případné metodice, která má být uplatněna k určení referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem ve výjimečných případech podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení o referenčních hodnotách a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení v přenesené pravomoci o metodice,
  • Obecné pokyny k podstatným změnám metodiky uplatňované ke stanovení referenční hodny s kritickým nebo značným významem podle čl. 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 nařízení o referenčních hodnotách a čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci o metodice,
  • Obecné pokyny k útvaru dozoru v případě referenčních hodnot s kritickým a značným významem podle článku 5 nařízení o referenčních hodnotách a čl. 1 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci o útvaru dozoru,
  • Obecné pokyny k požadavkům na uchovávání záznamů podle čl. 8 odst. 1 písm. e) nařízení o referenčních hodnotách.

Pokyny  dále doplní dosud platné Obecné pokyny ESMA k referenčním hodnotám bez značného významu (ESMA70-145-1209) tak, aby byly tyto Obecné pokyny v souladu s nově vydanými pokyny.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k metodice, útvaru dozoru a uchovávání záznamů podle nařízení o referenčních hodnotách (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Introduction, Annexes).

Pokyny se použijí od 31. května 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] ESMA - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů.