Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU

(EBA/GL/2021/12)

Dne 16. prosince 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 bodu 2 podbodu i), iii) a viii) nařízení o zřízení EBA. Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Pokyny byly vypracovány v návaznosti na zmocnění v čl. 117 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/36/EU a jejich cílem je vytvořit rámec pro spolupráci a výměnu informací v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu mezi příslušnými orgány. Pokyny obsahují praktické postupy pro výměnu informací včetně demonstrativního výčtu situací, při kterých by mělo ke sdílení docházet (včetně komunikace se zahraničními dohledovými orgány), základní náležitosti žádostí o spolupráci, resp. o sdílení informací, a dále upravují sdílení z vlastní iniciativy příslušného orgánu.

Plné znění Obecných pokynů pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. června 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.