Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP)

(EBA/GL/2018/03, revid. EBA/GL/2014/13)

Dne 19. července 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Revidované obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžového testování v rámci dohledu (EBA/GL/2018/03, externí odkaz) (dále jen „pokyny“), kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2014/13.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny rozšiřují dosavadní Obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) (EBA/GL/2014/13, externí odkaz), a to v oblasti posuzování interních zátěžových testů jednotlivých institucí, pravidel pro provádění a využívání zátěžových testů orgánu dohledu, pravidel aplikace Pillar II Guidance, obecných pravidel pro řešení situace, kde instituce neplní celkový kapitálový požadavek procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR) a pokyny v rámci pilíře 2 (P2G), a zapracovávají změny v oblasti úrokového rizika investičního portfolia (IRRBB).

Mění se i struktura SREP - místo dosavadních samostatných kategorií se budou posuzovat „rizika pro kapitál“ v rámci kategorie „Posuzování kapitálové přiměřenosti“, což v praxi znamená, že požadavky pilíře 2 (P2R) a pokyny v rámci pilíře 2 (P2G) budou stanovovány v rámci vyhodnocení rizik pro kapitál a budou jedním ze vstupů pro posouzení kapitálové přiměřenosti a „rizika pro likviditu a financování“ v rámci kategorie „přiměřenost likvidity a financování“. Dále se rozšiřuje používání skóre životaschopnosti (viability score) a rovněž celkového SREP skóre. Ke změně dochází i v ohodnocení jednotlivých kategorií (v první/nejlepší kategorii se připouštějí dílčí nedostatky).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžového testování v rámci dohledu (EBA/GL/2018/03, externí odkaz, pouze v angličtině) a jimi revidovaných Obecných pokynů ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (EBA/GL/2014/13, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.