Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU

(EBA/GL/2016/04)

Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES („nařízení o zřízení EBA“) uveřejnil dne 24. května 2016 anglické znění dokumentu „Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU“, české znění dokumentu „Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU“ („pokyny EBA/GL/2016/04“) bylo uveřejněno 19. října 2016.

Pokyny EBA/GL/2016/04 jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 (2) bod iii) nařízení zřízení o EBA, jimiž se rozumějí „pokud jde o systémy pojištění vkladů, orgány, které spravují tyto systémy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ..., nebo pokud je činnost takového systému řízena soukromou společností, veřejný orgán vykonávající dohled nad těmito systémy podle uvedené směrnice“.[1] Pokyny jsou rovněž určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) a iv) podle nařízení (EU) 1093/2010 (tj. mimo jiné orgánům dohledu a orgánům příslušným k řešení krize), pokud je jejich spolupráce jakožto subjektů, které jsou součástí záchranné sítě, nezbytná k zajištění odpovídajícího provádění zátěžových testů systémů pojištění vkladů.

Pokyny EBA/GL/2016/04 vymezují minimální zásady a obsah zátěžových testů, které musí systémy pojištění vkladů („systémy pojištění vkladů“) provádět podle čl. 4 odst. 10 směrnice o systémech pojištění vkladů 2014/14/EU („DGSD“).  Jejich účelem je pomáhat určeným orgánům a systémům pojištění vkladů ve zvyšování odolnosti systémů pojištění vkladů v rámci Evropské unie stanovením minimální úrovně jednotnosti, kvality a srovnatelnosti zátěžových testů systémů pojištění vkladů. Zátěžové testy by měly pokrývat dvě hlavní oblasti rizik:

(i) operační rizika, tj. rizika, že systém pojištění vkladů nemůže plnit své povinnosti kvůli nedostatečným nebo nefunkčním interním procesům, nedostatečnému personálnímu zajištění a systémům; a

(ii) rizika financování, tj. rizika, že finanční zdroje uvedené v článku 10 směrnice 2014/49/EU (řádné příspěvky, mimořádné příspěvky a mechanismy alternativního financování) nepostačují k tomu, aby systém pojištění vkladů mohl plnit své potenciální závazky nebo aby je mohl plnit ve lhůtách požadovaných vnitrostátními nebo unijními právními předpisy.

Zátěžové testy by měly rovněž pokrývat různé operační fáze zásahu prováděného systémem pojištění vkladů, od plánování před selháním po přípravu při selhání, provedení zásahu, včetně výplaty, příspěvku k řešení krize atd.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou obecné pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění „Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění, doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Impact Assessment) a další informace.

Pokyny EBA/GL/2016/04 se použijí od 19. prosince 2016 (dva měsíce po vydání ve všech jazycích EU).

Garanční systém finančního trhu oznámil orgánu  EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat v souladu s pokyny EBA/GL/2016/04.


[1] Podle čl. 2(1)(18) DGSD je „určeným orgánem“ (designated authority) „subjekt spravující systém pojištění vkladů v souladu s touto směrnicí nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů spravuje soukromý subjekt, veřejný orgán určený dotčeným členským státem k dohledu nad tímto systémem v souladu s touto směrnicí“. V ČR systém pojištění vkladů zajišťuje Garanční systém finančního trhu.