Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k vynětí omezených sítí z působnosti směrnice PSD2

(EBA/GL/2022/02)

Dne 24. února 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) obecné pokyny o vynětí omezených sítí z působnosti směrnice PSD2 (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu vi) nařízení o zřízení EBA.

Pokyny se zabývají podmínkami uplatnění výjimky omezené sítě podle čl. 3 písm. k) směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (externí odkaz) (dále jen „PSD2“), dle kterého vydavatel specifických platebních prostředků nemusí disponovat povolením k poskytování platebních služeb. Sada 7 obecných pokynů upravuje

  • vymezení specifických platebních prostředků,
  • kritéria pro omezenou síť poskytovatelů služeb a použití prostředků pouze v prostorách vydavatele,
  • kritéria pro omezený sortiment zboží a služeb,
  • kritéria poskytování služeb v omezené síti regulovanými subjekty,
  • podmínky pro notifikace dle čl. 37 odst. 2 PSD2,
  • aplikovatelnost obecných pokynů na prostředky k sociálním a daňovým účelům.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění obecných pokynů k vynětí omezených sítí z působnosti směrnice PSD2, externí odkaz) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabydou účinnosti dne 1. června 2022. ČNB oznámila, v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od okamžiku jejich účinnosti.