Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k řízení úrokového rizika z neobchodních aktivit

(EBA/GL/2018/02)

Dne 19. července 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k řízení úrokového rizika z neobchodních aktivit (externí odkaz, pouze v angličtině) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou vydány k čl. 84 směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“). Částečně implementují pravidla vydaná Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 20161 do evropské regulace (plná implementace bude možná až po aktualizaci CRR/CRD IV), definují základní principy pro řízení úrokového rizika investičního portfolia v institucích a pravidla pro provádění dohledového testu odlehlých hodnot („Outlier test“) a pro informování orgánů dohledu o jeho výsledcích. Instituce by tyto pokyny měly zohlednit ve zprávě o vnitřně stanoveném kapitálu již za rok 2019.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu ii) nařízení o zřízení EBA a institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR).

Plné znění Obecných pokynů k řízení úrokového rizika z neobchodních aktivit (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 30. června 2019, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Ke stejnému datu se zrušují obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia (EBA/GL/2015/08).


1 „Standards Interest rate risk in the banking book“