Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k řádným zásadám odměňování podle směrnice (EU) 2019/2034

(EBA/GL/2021/13)

Dne 22. listopadu 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle směrnice (EU) 2019/2034 (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabyly účinnosti 30. dubna 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že se bude při výkonu dohledu řídit těmito pokyny od 29. května 2022, tj. k datu  účinnosti zákona č. 96/2022 Sb., jenž transponuje směrnici (EU) 2019/2034 (dále jen „IFD“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 3 odst. 1 bodu 5 IFD a investičním podnikům podle čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU, jež nenaplní kritéria podle čl. 2 odst. 2 IFD a nelze je kvalifikovat jako malé a nepropojené investiční podniky podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 (dále jen „IFR“) (dále jen „investiční podniky třídy 2“).

Tyto pokyny na základě čl. 26 odst. 4 IFD dále upřesňují řádné a genderově neutrální zásady odměňování dle IFD, tj. především upravují zásady odměňování všech pracovníků, správu a řízení odměňování, zásady odměňování v kontextu skupiny, postup určení tzv. vybraných pracovníků („identified staff“), dopad pohyblivé složky odměny na kapitálový základ, strukturu odměňování, odměňování specifických funkcí, zásady odměňování pro vybrané pracovníky a roli příslušných orgánů.

Potřeba vypracovat pokyny vyvstala z přijetí samostatného obezřetnostního rámce IFD/IFR, jímž došlo k vynětí investičních podniků třídy 2 a 3 z obezřetnostního rámce směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) a nařízení (EU) 575/2013 (dále jen „CRR“). Nová úprava požadavků na řádné zásady odměňování dle IFD se vztahuje na investiční podniky třídy 2 a zohledňuje skutečnost, že tyto investiční podniky jsou menší a méně komplexní než banky. Investiční podniky třídy 3 jsou od těchto požadavků osvobozeny. Na investiční podniky třídy 1 a třídy „1 mínus“ se použijí  obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování podle CRD (EBA/GL/2021/04) (externí odkaz), jež se uplatňují na instituce podléhající CRD/CRR[1] a kterými byly nahrazeny obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování (EBA/GL/2015/22) (externí odkaz).

Plné znění Obecných pokynů k řádným zásadám odměňování podle IFD (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).


[1] Tj. úvěrové instituce, investiční podniky třídy 1 a třídy „1 mínus“ a některé finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby.