Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k pojištění odpovědnosti za škodu podle směrnice o platebních službách

(EBA/GL/2017/08)

Dne 12. září 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke kritériím, podle nichž se stanoví minimální peněžní částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo jiné srovnatelné záruky podle čl. 5 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení o orgánu EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Pokyny specifikují kritéria a ukazatele pro určení minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (professional indemnity insurance) nebo srovnatelné záruky, které mají být podle směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2) sjednány osobou, která poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat

  • službu iniciování platby1podle bodu 7 přílohy I PSD 2, nebo
  • službu informování o účtu2podle bodu 8 přílohy I PSD2.

Minimální částka pojištění zohledňuje:

  1. rizikový profil poskytovatele služby,
  2. typ činnosti,
  3. objem činností.

Pokyny dále stanoví požadavky na záruku srovnatelnou s pojištěním odpovědnosti za škody.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Plné znění obecných pokynů k pojištění odpovědnosti (EBA/GL/2017/08, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti 13. ledna 2018. ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


v rámci transpozice do zákona o platebním styku jde o službu nepřímého dání platebního příkazu

2 v rámci transpozice do zákona o platebním styku jde o službu informování o platebním účtu