Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika

(EBA/GL/2020/14)

Dne 4. listopadu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika (EBA/GL/2020/14, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a případně určeným orgánům podle čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU a institucím, které jsou identifikovány jako globální systémově významné (G‑SVI), nebo jejichž míra expozic pro pákový poměr přesahuje k 31. prosinci částku odpovídající 200 mld. EUR na konsolidovaném nebo individuálním základě.

Pokyny aktualizují postupy pro identifikaci G-SVI a nahrazují Obecné pokyny EBA k další specifikaci indikátorů globální systémové významnosti a jejich uveřejňování (EBA/GL/2016/01, externí odkaz). Zohledňují aktualizaci metodiky Basilejského výboru z r. 2018 a novelizaci čl. 131 CRD, který požaduje navíc zohlednění přeshraničních aktivit v EU prostoru jednotného rezolučního mechanismu (SRM), nicméně seznam G-SVI nacházejících se v EU má zůstat shodný s mezinárodním seznamem. Změna metodiky pro identifikaci G-SVI bude provedena změnou nařízení[1], které se bude aplikovat od r. 2022 s využitím dat ke konci r. 2021. Instituce, kterých se to týká, musí uveřejnit požadované údaje nejdéle do 4 měsíců od skončení finančního roku. Požadované údaje uvádí příloha pokynů.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů EBA k identifikaci a uveřejňování o indikátorech systémového rizika  (EBA/GL/2020/14, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 16. prosince 2020. ČNB oznámila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] RTS on the methodology for identifying G‐SIIs