Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Dne 22. září 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v

  • čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, (dále jen „nařízení č. 1093/2010“) a
  • čl. 32(4) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012(dále jen „směrnice č. 2014/59“)

obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank.

Tyto obecné pokyny konkretizují typy zátěžových testů a obdobných hodnocení, jejichž výsledky mohou vést k potřebě poskytnutí mimořádné veřejné podpory, aniž by poskytnutí takové podpory bylo posuzováno jako znak selhání instituce ve smyslu legislativy transponující směrnici č. 2014/59 (v České republice zákon č. 374/2015 Sb.).

Obecné pokyny jsou adresovány orgánům, které jsou podle legislativy transponující směrnici č. 2014/59 příslušné k provedení vyhodnocení, zda instituce selhává nebo jí selhání hrozí, v případě České republiky tedy České národní bance. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabyly účinnosti 1. ledna 2015.

Anglické znění obecných pokynů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty.