Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k bezpečnosti internetových plateb

(EBA/GL/2014/12 rev1)

Dne 19. prosince 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k bezpečnosti internetových plateb (EBA/GL/2014/12 rev1, externí odkaz).

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti 1. srpna 2015.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny stanoví společné minimální požadavky na všechny internetové platební služby, a to bez ohledu na použité přístupové zařízení. Pokyny tak dopadají na platební karty (i virtuální), zadávání převodů v internetovém bankovnictví, vydávání a změny elektronických oprávnění k inkasu i na převody elektronických peněz mezi dvěma elektronickými účty přes internet.

Těmito obecnými pokyny není dotčena platnost „Doporučení pro bezpečnost internetových plateb“ Evropské centrální banky. Obecné pokyny se jako tato Doporučení vztahují na všechny poskytovatele platebních služeb, jak jsou tito definováni ve směrnici o platebních službách, poskytující internetové platební služby. Na rozdíl od těchto Doporučení se však obecné pokyny nevztahují na řídící orgány platebních systémů (včetně systémů platebních karet, systémů bezhotovostních úhrad, inkasních systémů atd.).

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2014/12 rev1, externí odkaz, v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že dohlížené subjekty vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.