Sdělení ČNB o Obecných pokynech EBA ke konverznímu koeficientu pro konverzi dluhu na kapitál při rekapitalizaci z vnitřních zdrojů

Dne 11. července 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny EBA ke konverznímu koeficientu pro konverzi dluhu na kapitál při rekapitalizaci z vnitřních zdrojů (externí odkaz), (dále jen „pokyny“).

Účelem pokynů je detailněji vymezit pravidla pro stanovení adekvátního konverzního poměru při konverzi pohledávek vyplývajících z kapitálových nástrojů nebo z odepisovatelných závazků do nástrojů kmenového kapitálu (CET1).

Pokyny jsou orgánům pro řešení krize.

ČNB potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se uvedenými obecnými pokyny bude řídit od data jejich účinnosti, která nastává šest měsíců po zveřejnění jejich oficiálních překladů.