Sdělení ČNB o Doporučeních, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/REC/2018/03)

EBA uveřejnila dne 8. listopadu 2018 anglické znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on0 the equivalence of confidentiality regimes“, české znění „Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací („Doporučení EBA/REC/2018/03“) bylo uveřejněno dne 30. července 2019.

Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací („Doporučení“) se mění tak, že do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se doplňují tyto orgány dohledu s příslušnými údaji o vyhodnocení režimu rovnocennosti dohledové mlčenlivosti těchto orgánů dohledu:

  • Úřad pro regulaci finančních služeb v rámci ADGM (Abú Dhabi Global Market)
  • Útvar finančního dohledu (Korejská republika)
  • Moldavská národní banka (Moldavská republika)
  • Komise pro cenné papíry a futures (Hongkong).

Doporučení EBA/REC/2018/03 jsou určena příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení (nařízení o EBA), mj. orgánům dohledu, orgánům pro řešení krize, systémům pojištění vkladů, resp. subjektům, které systémy pojištění vkladů spravují.

Plné znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (EBA/REC/2018/03) (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive summary, Background and rationale) a další informace.

Podle Doporučení EBA/REC/2018/03 se postupuje od 8. listopadu 2018.

ČNB oznámila orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s Doporučeními EBA/REC/2018/03.