Sdělení ČNB o Doporučeních EBA, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/REC/2017/01)

EBA uveřejnila dne 11. ledna 2017 anglické znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes“, české znění „Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací“  („Doporučení EBA/REC/2017/01“) bylo uveřejněno dne 6. června 2017.

Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací se mění tak, že do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se doplňují orgány dohledu s příslušnými údaji o vyhodnocení režimu rovnocennosti dohledové mlčenlivosti:

  • Australian Prudential Regulation Authority, Reserve Bank of Australia (Austrálie),
  • Hong Kong Monetary Authority (Hongkong)
  • Bank of Japan, Japan Financial Services Agency (Japonsko)
  • Central Bank of the Republic of Kosovo (Republika Kosovo)

Doporučení EBA/REC/2017/01 jsou určena příslušným orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA, mj. orgánům dohledu, orgánům pro řešení krize, systémům pojištění vkladů, resp. subjektům, které systémy pojištění vkladů spravují.

Plné znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive summary, Background and rationale) a další informace.

Doporučení EBA/REC/2017/01 se použijí ode dne 12. ledna 2017.

ČNB oznámila orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s Doporučeními EBA/REC/2017/01.