Sdělení ČNB o Doporučeních EBA, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/REC/2015/02)

EBA uveřejnila anglické znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes“ dne 11. září 2015, české znění „Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací“ („Doporučení EBA/REC/2015/02“) bylo uveřejněno 23. listopadu 2016.

Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací se mění tak, že v do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se doplňuje Centrální banka Albánie s příslušnými údaji o vyhodnocení režimu rovnocennosti dohledové mlčenlivosti.

Doporučení EBA/REC/2015/02 jsou určena příslušným orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA, mj. orgánům dohledu, orgánům pro řešení krize, systémům pojištění vkladů, resp. subjektům, které systémy pojištění vkladů spravují.

Plné znění Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění (Executive summary, Background and rationale) a další informace.

Podle Doporučení EBA/REC/2015/02 se postupuje od 12. září 2015 (české znění nabylo účinnosti 24. listopadu 2016).

ČNB oznámila orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s Doporučeními EBA/REC/2015/02.