Sdělení ČNB k vydání obecných pokynů ESMA týkajících se zásad řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů

Dne 3. července 2013 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen „nařízení“), obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů (pdf, 769 kB) (dále jen „obecné pokyny“). Podle čl. 16 odst. 3 nařízení musí příslušné orgány dohledu a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny podrobněji rozvádějí a specifikují zásady a postupy obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit ve vztahu k systému odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na rizika, kterým může být vystaven tento obhospodařovatel nebo jím obhospodařovaný speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond.

Z hlediska českých právních předpisů obecné pokyny konkretizují povinnosti upravené v ustanovení § 20 odst. 2 písm. j) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“), a v § 32 a příloze č. 1 vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Ustanovení § 652 zákona stanovuje do 22. července 2014 investičním společnostem a investičním fondům, kterým bylo uděleno povolení k činnosti podle dosavadních právních předpisů, přechodné období na to, aby uvedly své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařují, do souladu s požadavky plynoucími ze zákona. Toto přechodné období se vztahuje i na soulad s těmito pokyny.
Česká národní banka bude při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny a očekává, že se jimi budou řídit rovněž obhospodařovatelé oprávnění přesáhnout rozhodný limit.