Sdělení ČNB k vydání obecných pokynů ESMA týkajících se ETF a jiné problematiky standardních fondů

Dne 18. prosince 2012 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen „nařízení“), obecné pokyny pro příslušné orgány dohledu a správcovské společnosti SKIPCP týkající se ETF a jiné problematiky SKIPCP (pdf, 535 kB) (dále jen „obecné pokyny“). Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý podostavec nařízení, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti 18. února 2013, přičemž čl. X pokynů stanoví případy, kdy se na aplikaci některých pokynů vztahuje přechodné období v délce 12 měsíců.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení musí příslušné orgány dohledu a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili.

Obecné pokyny podrobněji rozvádějí a specifikují informační povinnosti v návaznosti na směrnici UCITS IV (směrnice 2009/65/ES) pro standardní fondy fungující jako ETF nebo standardní fondy sledující index. Současně obecné pokyny upravují pravidla, která mají standardní fondy uplatňovat při uzavírání transakcí s OTC finančními deriváty, a pravidla postupů efektivního obhospodařování portfolia (zejména repo operace). Obecné pokyny dále stanovují kritéria, která by měly splňovat finanční indexy, do nichž standardní fondy investují.

Z hlediska českých právních předpisů obecné pokyny konkretizují povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 odst. 3, 28 odst. 5 a 78 odst. 1), ve vyhlášce č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu (§ 4, 6, 7, 12 a 16) a ve vyhlášce č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (§ 22, 30, 34, 36, 41, 42 a Příloha č. 1).

Česká národní banka bude při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny a očekává, že se jimi budou řídit rovněž investiční společnosti, které obhospodařují standardní fondy. Současně Česká národní banka doporučuje, aby investiční společnosti zohlednily obecné pokyny také v případě veřejných speciálních fondů.