Sdělení ČNB

Dne 2. dubna 2013 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o zřízení ESMA (dále jen „nařízení 1095/2010“), Obecné pokyny ESMA k výjimce pro činnost v rámci tvorby trhu a operací na primárním trhu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (externí odkaz).

Obecné pokyny podrobněji rozvádějí podmínky, za jakých mohou být aktivity účastníků trhu způsobilé pro uznání výjimky z plnění některých povinností dle nařízení o prodeji na krátko. Obecné pokyny dále mj. obsahují vzorové formuláře pro oznámí o úmyslu využití uvedené výjimky.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že se těmito pokyny budou řídit i dotčení účastníci trhu.