Sdělení o přístupu ČNB k implementaci ukazatele krytí likvidity

01. 06. 2015

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „nařízení Komise“), zavádí s účinností od 1. října 2015 ukazatel krytí likvidity (dále „LCR“).

Česká národní banka zachová postupný náběh LCR. Česká národní banka nevyužije diskreci podle čl. 412. odst. 5 CRR a čl. 38 odst. 2 nařízení Komise. V souladu s čl. 460 CRR a čl. 38 odst. 1 bude minimální požadovaná úroveň LCR 60 % od 1. října 2015, 70 % od 1. ledna 2016, 80 % od 1. ledna 2017 a 100 % od 1. ledna 2018.

PMR nebudou uznatelné pro účely LCR. Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Komise se uznatelná výše expozice vůči centrální bance stanoví dohodou mezi příslušným orgánem dohledu a centrální bankou jako vykonavatelem měnové politiky. Česká národní banka bude tuto „dohodu“ demonstrovat úředním sdělením, které vymezí uznatelnou expozici vůči České národní bance pro účely LCR. Úřední sdělení bude také obsahovat zacházení s repo obchody s Českou národní bankou pro účely LCR, aby se zamezilo dvojímu započtení v likviditní rezervě.

Česká národní banka prozatím nestanoví odtokové faktory pro ostatní produkty a služby. Čl. 420 odst. 2 CRR a čl. 23 nařízení Komise stanoví, že příslušné orgány dohledu určí odtokové faktory pro produkty a služby, které nejsou přímo zachyceny v LCR. Východiskem jsou zprávy úvěrových institucí předkládané České národní bance. První sada těchto zpráv ukázala značné rozdíly ve výkladu požadavku, a proto, do doby než se ustálí výklad relevantních ustanovení nařízení Komise, Česká národní banka nestanoví konkrétní odtokové faktory pro vybrané produkty a služby. Česká národní banka bude toto rozhodnutí alespoň jednou ročně přehodnocovat.