V srpnu začne platit omezení prodeje a nabízení rozdílových smluv

Od 1. srpna 2018 bude účinné již dříve oznámené rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o omezení prodeje a nabízení takzvaných rozdílových smluv (CFD) drobným (retailovým) investorům.

Rozdílové smlouvy (CFD, z angl. contracts for difference) jsou složité produkty založené na pákovém efektu, které se obvykle používají ke spekulativním účelům. Rozdílová smlouva je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o vyplacení rozdílu mezi cenou tzv. podkladového aktiva jako např. akcie, měny, komodity, indexu apod. v době, kdy došlo v rámci smlouvy k tzv. otevření pozice, a cenou tohoto aktiva v okamžiku uzavření této pozice. Pro svou vysokou rizikovost a složitost však tyto produkty nejsou vhodné pro běžné retailové investory. Samotné poskytování těchto investičních služeb je navíc spojeno se zásadním střetem zájmů mezi obchodníkem s cennými papíry a jeho zákazníkem. Pokyny klientů jsou často prováděny tak, že poskytovatel CFD uzavírá tyto obchody proti vlastnímu účtu, a toza jím stanovených podmínek. Vzhledem k tomu, že zákazníkův zisk představuje pro obchodníka s cennými papíry ztrátu, může mít takový obchodník často přímý zájem na tom, aby jeho klient nebyl při obchodování s CFD úspěšný.

První varování pro investory před rizikovostí investic do CFD vydala ESMA již v únoru 2013. V listopadu 2014 zveřejnila ČNB podrobné Upozornění na rizika spojená s investováním do rozdílových smluv. Na rizikovost rozdílových smluv upozornila ESMA také ve svých otázkách a odpovědích k CFD a jiným spekulativním produktům v březnu 2017. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (MiFIR), účinné od 3. ledna 2018, umožňuje orgánu ESMA přijmout tzv. produktové intervence. S ohledem na nárůst počtu retailových investorů, kteří při obchodování s CFD utrpěli značné ztráty, využila ESMA nově získané pravomoci a v květnu 2018 přijala rozhodnutí 2018/796 o dočasném omezení prodeje a nabízení rozdílových smluv v EU, které je účinné od 1. srpna 2018 po následující tři měsíce s možností dalšího prodlužování.

ESMA svým rozhodnutím omezuje prodej a nabízení CFD retailovým investorům v následujících oblastech:

  • limituje finanční páku pro jednotlivé skupiny podkladových aktiv, to znamená, že předepisuje minimální výši počáteční marže (30:1 pro hlavní měnové páry, 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy, 10:1 pro komodity s výjimkou zlata a pro vedlejší akciové indexy, 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty, 2:1 pro kryptoměny),
  • zavádí povinné uzavření pozice při poklesu prostředků na zákaznickém účtu pod polovinu hodnoty počáteční marže,
  • zavádí ochranu před negativním zůstatkem na zákaznickém účtu jako celku, který vůbec nesmí nastat,
  • zakazuje poskytování jakýchkoliv finančních i nefinančních výhod jako odměny za uzavření CFD,
  • zavádí povinné varování investora ve znění: „ Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty“ s uvedením, kolik procent retailových zákaznických účtů dosáhlo u daného obchodníka při obchodování s CFD ztráty. Pokud takové údaje nejsou k dispozici, bude uvedeno standardizované varování, že 74 – 89 % účtů retailových investorů vykázalo ztrátu.

Již od 2. července 2018 platí zákaz prodeje a nabízení binárních opcí1 retailovým investorům. ESMA tak rozhodla s ohledem na stále častější nabízení binárních opcí retailovým klientům za použití agresivních marketingových technik a bez uvedení transparentních informací, na jejichž základě by retailoví investoři mohli pochopit a posoudit rizika s těmito produkty spojená.

ČNB současně upozorňuje, že nevykonává dohled nad každým obchodníkem s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat investiční služby na území ČR. Dohled ČNB vykonává jen nad obchodníky se sídlem nebo pobočkou v ČR, nikoli však nad těmi, kteří tyto služby u nás poskytují pouze na základě ohlášení v rámci jednotného evropského trhu. Na ty totiž dohlíží regulátor jejich domovské země. Pokud má zákazník podezření, že takový zahraniční obchodník jedná při poskytování investičních služeb na našem území v rozporu se zákonnými pravidly, a upozorní na to ČNB, má ČNB jen velmi omezené možnosti, jak s takovým podnětem naložit.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


1 Na základě rozhodnutí 2018/795 o dočasném zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům v EU.