Upozornění na rizika spojená s investováním do tzv. rozdílových smluv

12. 11. 2014

Dne 28. února 2013 uveřejnily Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) varování pro investory (dále jen „Upozornění“), které se týká rizik investování do tzv. rozdílových smluv (contracts for difference, dále jen „CFD“). Česká národní banka uveřejnila dne 22. dubna 2013 na svých webových stránkách informaci o vydání Upozornění a odkazy na jeho český překlad, který je k dispozici na webových stránkách ESMA (pdf, 578 kB) a EBA.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka v rámci výkonu dohledu nad kapitálovým trhem obdržela řadu stížností na jednání obchodníků s cennými papíry poskytujících investiční služby k CFD1, považuje za vhodné zvláště zdůraznit některé skutečnosti zmiňované v Upozornění.

1. Investice do CFD jsou pro většinu neprofesionálních zákazníků nevhodné. Jsou vhodné jen pro profesionální nebo velmi zkušené neprofesionální zákazníky, kteří tomuto produktu dostatečně rozumí. Přesto jsou často nabízeny i málo zkušeným neprofesionálním zákazníkům, přičemž jsou zpravidla zdůrazňovány potenciální zisky, zatímco upozornění na související rizika jsou potlačována nebo zlehčována. Rizikovost CFD se dále může lišit i v závislosti na typu referenčního aktiva (tj. aktiva, jehož ceny jsou zdrojem pro oceňování daného CFD), a také vhodnost jednotlivých CFD pro zákazníky se může lišit.

2. CFD zahrnují vysoký pákový efekt. Při investování s využitím finanční páky mohou ztráty investora převýšit jeho počáteční vklad a je možné, že přijde o mnohem více peněz, než původně hodlal investovat. V řadě případů si zákazník velikost páky určuje v rámci limitu stanoveného obchodníkem sám, a to na základě poměru objemu (nominální hodnoty) uzavřených kontraktů k objemu vložených peněžních prostředků.

3. Marže, kterou musí investor udržovat jako zajištění u poskytovatele CFD, se zpravidla průběžně přepočítává podle změn hodnoty podkladových aktiv. V případě snížení hodnoty marže oproti předchozímu ocenění bude poskytovatel CFD vyžadovat okamžité doplacení tohoto rozdílu. Pokud investor zaplatit nemůže, má poskytovatel CFD právo jeho pozici uzavřít i bez jeho souhlasu. V takovém případě je investor povinen uhradit ztrátu i v případě, že cena podkladového aktiva následně opět vzroste. S ohledem na charakter CFD, u nichž zákazník může utrpět ztrátu již samotným vstupem do transakce (když otevřená pozice je okamžitě přeceněna kurzem pro uzavření pozice při zohlednění spreadu), cena se může měnit i několikrát za minutu a velikost páky si zákazník může určovat sám poměrem objemu investic k velikosti marže, může dojít i k tomu, že čas pro doplnění marže bude extrémně krátký (i v řádu několika sekund), takže doplnění bude fakticky nemožné.

4. CFD nejsou vhodné pro investice typu „koupit a držet“. Mohou a zpravidla vyžadují soustavné sledování v krátkém časovém období (minuty/hodiny/dny). I držení investice přes noc je zpravidla spojeno se zvýšeným rizikem a dodatečnými náklady. Delší doba držení v každém případě vyžaduje, aby zákazník zvolil co nejnižší velikost páky a udržoval velikost marže dostatečně vysoko nad úrovní, která vyžaduje její doplnění. Z toho důvodu by si měl vždy nechat dostatečnou finanční rezervu pro případ potřeby doplnění marže.

5. Kromě hrubých výnosů (tj. zisků či ztrát způsobených pohybem ceny podkladového aktiva) jsou s investováním do CFD spojeny také různé druhy nákladů, které mají dopad na skutečně dosažený zisk. Náklady spojené s investicemi do CFD mohou zahrnovat např. rozdíl mezi nabízenou cenou pro nákup a prodej (tzv. spread), úroky, poplatky za správu účtu a daně. Výpočet těchto nákladů může být složitý a náklady mohou převýšit hrubé zisky z investice.

6. CFD nejsou standardizovaným produktem. Každý poskytovatel CFD má své vlastní individuální podmínky a účtuje i rozdílné náklady. Například může existovat časová prodleva mezi okamžikem, kdy investor podá pokyn k prodeji nebo nákupu CFD, a okamžikem jeho skutečného provedení. V mezidobí se trh již mohl pohnout v neprospěch investora a jeho pokyn tak nebude realizován za cenu, kterou při jeho podání očekával.

Nad rámec výše uvedeného zdůraznění hlavních myšlenek Upozornění Česká národní banka upozorňuje na následující skutečnosti, které zjistila při výkonu dohledu nad obchodníky s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby k CFD:

7. Poskytování investičních služeb k CFD je spojeno se zásadním střetem zájmů mezi příslušným obchodníkem s cennými papíry a jeho zákazníky. Vzhledem k tomu, že CFD není standardizovaných investičním nástrojem, jehož cena je utvářena střetáváním nabídky a poptávky na kapitálovém trhu, jsou pokyny zákazníků prováděny uzavíráním obchodů proti vlastnímu účtu poskytovatele CFD za jím stanovených podmínek. Zisk zákazníka proto představuje ztrátu pro obchodníka s cennými papíry. Pokud obchodník s cennými papíry zprostředkuje zákazníkovi uzavření obchodů s jiným poskytovatelem CFD, je často odměňován podílem na zisku poskytovatele CFD z obchodů uzavřených tímto zákazníkem. Tato situace není plně vyloučena ani tím, že poskytovatel CFD může párovat opačné pozice jednotlivých zákazníků, neboť vlivem požadavku na marže mohou být ztrátové pozice zákazníků uzavřeny dříve než pozice ziskové. Obchodník s cennými papíry má proto často přímý zájem na tom, aby zákazník při obchodování s CFD nebyl úspěšný. Této skutečnosti by si měli být vědomi zejména zákazníci, kteří zvažují přijetí nabídky na poskytování investičního poradenství k CFD.

8. Vzhledem k tomu, že kotace nákupní a prodejní ceny CFD jsou odvozovány od zveřejněných tržních cen podkladového aktiva, často i na základě informací z více zdrojů, a v důsledku této aproximace dochází při jejich stanovení k určitému zpoždění, přičemž obchodníci často o způsobu stanovení kotací a zdrojích referenčních cen zákazníky dostatečně přesně neinformují, nemá zákazník možnost správnost kotace zkontrolovat. To dává nepoctivým obchodníkům s cennými papíry možnost zabudovat do algoritmů ve svých elektronických obchodních aplikacích drobné systematické statistické odchylky, které jim zaručí, že při obchodování s CFD proti svým zákazníkům dosáhnou zisku. Protože někteří zkušení zákazníci si dovedou naprogramovat algoritmy, které jim umožní identifikovat případy, kdy je zpoždění kotace za reálnou situací na trhu v neprospěch poskytovatele CFD, poskytovatelé CFD tuto rovnováhu příležitostí zpravidla narušují tím, že si ve smluvních podmínkách vyhrazují právo rušit „chybné“ kotace.

9. Česká národní banka nevykonává dohled nad každým obchodníkem s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat českým zákazníkům investiční služby. K poskytování investičních služeb v České republice jsou oprávněni i obchodníci s cennými papíry, jimž udělil povolení k činnosti orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie. Zahraniční obchodníci s cennými papíry, kteří oznámili České národní bance záměr poskytovat investiční služby v České republice s umístěním organizační složky, podléhají jejímu dohledu jen ohledně jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb prostřednictvím této organizační složky. Zahraniční obchodníci s cennými papíry, kteří oznámili úmysl poskytovat investiční služby v České republice bez umístění organizační složky, dohledu České národní banky vůbec nepodléhají.

Obchodníci s cennými papíry podléhající dohledu České národní banky jsou povinni pravidelně předkládat informace o všech přijatých pokynech zákazníků a uzavřených obchodech s investičními nástroji. Česká národní banka tyto informace vyhodnocuje a je schopna některé nepoctivé praktiky obchodníků s cennými papíry odhalit. Systém vyhodnocování informací je postupně zdokonalován na základě zjištění výskytu nových nepoctivých praktik. V důsledku toho si obchodníci s cennými papíry podléhající dohledu České národní banky nemohou být jisti, že jejich nepoctivé praktiky nebudou odhaleny. To je jeden z možných důvodů, proč je českým zákazníkům nabízeno obchodování s CFD převážně zahraničními obchodníky s cennými papíry.

Zahraniční obchodník s cennými papíry poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky je sice rovněž povinen předkládat České národní bance informace o přijatých pokynech zákazníků a uzavřených obchodech, avšak rozsah této informační povinnosti je omezen jen na investiční služby poskytnuté prostřednictvím organizační složky. To znamená, že v častém případě, kdy organizační složka zajišťuje jen získávání nových zákazníků a komunikaci se stávajícími zákazníky, zatímco vlastní poskytování investičních služeb zajišťuje přímo zahraniční obchodník s cennými papíry, Česká národní banka informace o pokynech podaných českými zákazníky (např. prostřednictvím internetové obchodní aplikace) a obchodech uzavřených na základě těchto pokynů neobdrží.

10. Pokud zákazník upozorní Českou národní banku na své podezření, že se zahraniční obchodník s cennými papíry při poskytování investičních služeb dopouští nepoctivého jednání, má Česká národní banka jen velmi omezené možnosti, jak s takovým podnětem naložit.

Česká národní banka má k dispozici informace o činnosti zahraničního obchodníka s cennými papíry jen v rozsahu, v jakém popsal svůj obchodní záměr v oznámení podle ustanovení § 24 nebo 25 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), jehož obsah je obdobný jako obsah oznámení podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 22 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Z tohoto důvodu Česká národní banka není podrobněji obeznámena se způsobem, jakým zahraniční obchodník s cennými papíry plní povinnosti podle ustanovení § 12 až 12e zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podle ustanovení § 14 téhož zákona, tedy ani s principem fungování jeho obchodních aplikací. Pravomoc k vyžadování informací potřebných k prošetření podnětu má Česká národní banka jen vůči organizační složce zahraničního obchodníka s cennými papíry, avšak jen ohledně investičních služeb poskytnutých prostřednictvím této organizační složky a jen pro účely výkonu dohledu nad dodržováním pravidel jednání se zákazníky uvedených v ustanovení § 15 až 15s zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V případě, kdy zákazníkovi poskytoval investiční služby přímo zahraniční obchodník s cennými papíry, může Česká národní banka v souladu s ustanovením § 135a odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu informovat orgán dohledu domovského členského státu o svém podezření, že jím dohlížený subjekt porušuje povinnosti při poskytování investičních služeb. K tomu je však nezbytné, aby Česká národní banka už v rámci přijatého podnětu obdržela podklady způsobilé prokázat důvodnost podezření, neboť sama není oprávněna vyžadovat potřebné informace od zahraničního obchodníka s cennými papíry.

S podezřeními na porušení povinností zahraničního obchodníka s cennými papíry, která nejsou podložena relevantními důkazy, se musí zákazníci obracet na orgán dohledu domovského členského státu, který je jediný oprávněn provést šetření u jím dohlíženého subjektu.

Z výše uvedeného vyplývá, že zájemce o investování do CFD by měl před konečným rozhodnutím důkladně zvážit, (i) zda vůbec do CFD investovat (tedy zejména zda má dostatek znalostí2 zkušeností a času, aby mohl investice do CFD kvalifikovaně sledovat a vyhodnocovat), (ii) jakou částku pro tento druh investování vyčlenit (tedy jaká částka je pro něho bez problémů postradatelná) a (iii) prostřednictvím kterého obchodníka s cennými papíry investovat.

 


1 CFD jsou investičními nástroji ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

2 včetně dostatečné znalosti trhu referenčního aktiva