ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2015

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. V roce 2017 je s prognózou konzistentní nárůst úrokových sazeb při pozvolném posilování kurzu koruny.
  • Celková i měnověpolitická inflace se budou zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle. V roce 2017 se budou nacházet lehce nad ním.
  • Česká ekonomika vzroste v letošním roce o 4,7 %. Pokračující růst HDP bude podpořen zrychlováním růstu zahraniční poptávky, nízkými cenami ropy, uvolněnými domácími měnovými podmínkami a zvyšováním vládních investic. V následujících dvou letech hospodářský růst zpomalí lehce pod 3 %.
  • Růst ekonomické aktivity se projeví pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, dalším poklesem nezaměstnanosti a zrychlením dynamiky růstu mezd v podnikatelské sféře.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná.
  • Bankovní rada v průběhu roku 2015 opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí platnost kurzového závazku dříve než ve druhé polovině roku 2016. Na svém listopadovém zasedání diskutovala prodloužení platnosti kurzového závazku. Shodla se, že jeho ukončení se pravděpodobně posouvá až do období okolo konce roku 2016.
  • Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 12. listopadu 2015 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává, že celková i měnověpolitická inflace, které se v letošním roce nadále nacházely výrazně pod cílem ČNB, se budou zvyšovat. Na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle a v roce 2017 se budou nacházet lehce nad ním. K udržitelnému plnění cíle ČNB, které je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, dojde podle prognózy až od počátku roku 2017. Aktuální protiinflační působení dovozních cen plynoucí z meziročního poklesu výrobních cen v eurozóně, propadu světových cen většiny komodit a nedávného posílení kurzu koruny vůči euru odezní až ve druhé polovině roku 2016 v návaznosti na předpokládaný návrat cen energetických surovin i cen průmyslových výrobců v eurozóně k meziročnímu růstu. V domácí ekonomice dále porostou náklady vlivem zrychlující dynamiky mezd a rostoucí ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity, což bude působit ke zvyšování spotřebitelských cen na celém predikčním horizontu. V letošním roce dosáhne průměrná meziroční inflace 0,5 % a v příštích dvou letech se zvýší na 1,4 %, resp. 2,2 %.

Robustní růst české ekonomiky bude pokračovat i ve zbytku letošního roku. Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny komodit, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a zvýšení vládních investic vyústí v letošním roce v přírůstek HDP o 4,7 %. V příštím roce růst ekonomiky zpomalí lehce pod 3 % vlivem poklesu vládních investic a odeznění vlivu nárůstu zásob z letošního roku i propadu cen ropy. Podobné tempo růstu si pak ekonomika udrží – s kladnými příspěvky všech složek domácí poptávky – i v roce 2017. Rostoucí ekonomická aktivita se bude na trhu práce projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, což povede k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. Dynamika mezd v podnikatelské sféře znatelně zrychlí.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. V roce 2017 je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb při pozvolném posilování kurzu koruny.

Bankovní rada vyhodnotila bilanci rizik prognózy na horizontu měnové politiky jako vyrovnanou. Rizikem ve směru pozvolnějšího ekonomického růstu a návazně nižší inflace je zpomalující poptávka v rozvíjejících se zemích. Jeho naplnění by mohlo prostřednictvím nižší globální poptávky i cen komodit přispět k pokračování velmi utlumeného vývoje výrobních cen v eurozóně. Rizikem ve směru vyšší domácí inflace je nenaplnění předpokladu prognózy o poklesu cen zemního plynu pro domácnosti.

Bankovní rada v průběhu roku 2015 opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí platnost kurzového závazku dříve než ve druhé polovině roku 2016. Dle hodnocení bankovní rady potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky i nadále přetrvává, přičemž pravděpodobnost toho, že bude potřeba ukončit kurzový závazek dříve, než předpokládá prognóza, se postupem času zmenšuje. Na svém listopadovém zasedání bankovní rada v této situaci diskutovala prodloužení platnosti kurzového závazku. Shodla se, že jeho ukončení se pravděpodobně posouvá až do období okolo konce roku 2016.

Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2015 2016 2017
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 4,7 2,8 2,9
CENY
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,6 1,9 2,1
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,5 1,6 2,1
TRH PRÁCE
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 3,3 4,4 4,7
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 6,5 5,8 5,6
ÚROKOVÉ SAZBY
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,3 1,2
2T repo  %, průměr 0,05 0,05 0,95