ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2014

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí roku 2016.
  • Podle prognózy se celková inflace bude zvyšovat především vlivem rostoucí ekonomické aktivity a zrychlujícího růstu mezd. K 2% cíli ČNB se celková i měnověpolitická inflace dostanou počátkem roku 2016.
  • V návaznosti na zvýšenou zahraniční poptávku, výrazné uvolnění domácích měnových podmínek a oživení růstu vládních investic vzroste HDP v letošním roce o 2,5 %. V příštím roce si ekonomický růst udrží stejné tempo, v roce 2016 pak mírně zrychlí. Růst ekonomické aktivity se bude i nadále příznivě projevovat na trhu práce.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika tohoto výhledu jako vyrovnaná a zopakovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016. Slabší stávající úroveň kurzu vůči vyhlášenému závazku přitom pomáhá nejen k návratu inflace k dvouprocentnímu cíli, ale i pokračujícímu udržitelnému růstu ekonomiky.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 13. listopadu 2014 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Podle nové prognózy se budou celková i měnověpolitická inflace dále postupně zvyšovat a na počátku roku 2016 dosáhnou cíle. Poté se budou pohybovat lehce nad cílem. Proinflační působení dovozních cen v letošním roce odezní vlivem pozorovaného poklesu výrobních cen v eurozóně při stabilním kurzu koruny. Naopak domácí ekonomika bude zejména v důsledku oživení mzdového vývoje přispívat k růstu cen.

Po poklesu v minulých dvou letech vzroste HDP v letošním roce o 2,5 %. Růst domácí ekonomiky podpoří zvýšená zahraniční poptávka, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a částečně i fiskální politika. V roce 2015 se HDP rovněž zvýší o 2,5 % a v roce 2016 jeho dynamika zrychlí na 2,8 %. Na trhu práce se pokračující růst ekonomiky projeví zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, dalším poklesem míry nezaměstnanosti a zrychlujícím růstem mezd v podnikatelské sféře.
Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí roku 2016. Dle prognózy kurz v nejbližších čtvrtletích setrvá na hladině kolem 27,40 CZK/EUR, která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového závazku (tj. 27 CZK/EUR). Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Po opuštění režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky předpokládaném ve druhém čtvrtletí 2016 dojde podle prognózy k nárůstu krátkodobých tržních sazeb v rozsahu zhruba 0,8 procentního bodu. Poté tržní úrokové sazby dále porostou.

Bankovní rada hodnotí rizika nové prognózy jako vyrovnaná. Slabší stávající úroveň kurzu vůči vyhlášenému závazku pomáhá nejen k návratu inflace k 2% cíli, ale i pokračujícímu udržitelnému růstu ekonomiky. Bankovní rada v této situaci zopakovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

Tomáš Zimmerman, mluvčí ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2014 2015 2016
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 2,5 2,5 2,8
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,7 1,5 2,3
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,4 1,6 2,3
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 3,1 3,7 4,3
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 7,7 7,5 7,3
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 0,4 0,4 1,2
2T repo  %, průměr 0,05 0,05 0,89