ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2011

  • Nová makroekonomická prognóza očekává, že celková inflace vzroste v roce 2012 v důsledku zvýšení DPH mírně nad 3 %; od začátku roku 2013 se vrátí k cíli
  • Měnověpolitická inflace se bude pohybovat v blízkosti 2% cíle na celém horizontu prognózy
  • Hospodářský růst v letošním roce mírně zpomalí zejména vlivem odeznění investic do zásob, fiskální konsolidace a zvolňování zahraniční poptávky; v roce 2012 domácí ekonomický růst nepatrně zesílí, k výraznému zrychlení tempa růstu HDP dojde až v roce 2013
  • Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje
  • S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012. Na primární dopady změn DPH úrokové sazby nereagují, sekundární dopady daňových změn budou nevýrazné

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 11. srpna 2011 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB, která představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková inflace v roce 2012 vlivem zvýšení DPH mírně přesáhne 3% hodnotu a na začátku roku 2013 se opět vrátí k cíli. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude na celém horizontu prognózy pohybovat v blízkosti 2% inflačního cíle.

Hospodářský růst v celém roce 2011 nepatrně zpomalí na 2,1 % zejména v důsledku zpomalení investic do zásob, fiskální konsolidace a v závěru roku též vlivem zvolnění zahraniční poptávky. Hlavním zdrojem letošního růstu HDP bude čistý vývoz. V roce 2012 k růstu přispějí již všechny složky domácí poptávky, nejvíce fixní investice a spotřeba domácností. Tempo růstu HDP se však zvýší jen nepatrně, neboť příspěvek čistého vývozu při oslabení zahraniční poptávky dočasně překmitne do záporných hodnot. K výraznému zesílení hospodářského růstu dojde až v roce 2013, kdy odezní vliv fiskální konsolidace, zvýrazní se oživení na trhu práce a již plynule poroste zahraniční poptávka. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví v roce 2011 stagnací celkové zaměstnanosti a jejím lehkým nárůstem v roce 2012, což se odrazí v poklesu míry nezaměstnanosti v příštím roce. Růst mezd v podnikatelské sféře bude postupně zrychlovat při nadále utlumeném vývoji mezd v nepodnikatelské sféře.

Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012. K nárůstu sazeb směrem k dlouhodobě rovnovážné úrovni bude v delším období docházet spolu s postupným obnovováním domácích inflačních tlaků a mírným růstem úrokových sazeb v zahraničí. Na primární dopady změn sazeb DPH sazby nereagují. Sekundární dopady těchto daňových změn jsou předpokládány nevýrazné.

 

 

Tomáš Zimmermann
Česká národní banka
Odbor komunikace


Vybrané makroekonomické ukazatele

    2011 2012 2013
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 2,1 2,2 3,8
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 3,2 1,9
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 2,0 2,1
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,3 4,1 4,5
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 8,8 8,2 7,9
VEŘEJNÉ FINANCE        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -141,1 -117,8 -115,3
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -3,8 -3,0 -2,8
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 40,9 41,8 42,4
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 70,3 70,0 90,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -3,7 -4,1 -3,8
CZK/USD průměr 17,1 16,4 16,5
CZK/EUR průměr 24,1 23,1 22,5
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 1,2 1,7 2,5