ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2016

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. V roce 2017 je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb.
  • Celková i měnověpolitická inflace se podle prognózy budou zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle; poté se budou pohybovat lehce nad ním.
  • Růst HDP v letošním roce i přes další snížení cen ropy znatelně zvolní, neboť se projeví propad vládních investic financovaných z evropských fondů. V příštím roce ekonomický růst lehce zrychlí.
  • Rostoucí ekonomická aktivita se na trhu práce bude projevovat pokračujícím zvyšováním zaměstnanosti, poklesem nezaměstnanosti a dalším zrychlením růstu mezd.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnaná. Významným obousměrným zdrojem nejistoty je vývoj cen ropy.
  • Bankovní rada proto konstatuje, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2017. Bankovní rada přitom vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v první polovině příštího roku.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 11. února 2016 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává, že celková i měnověpolitická inflace se budou zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle; poté se budou pohybovat lehce nad ním. Domácí ekonomika bude zejména prostřednictvím zrychlujícího růstu mezd nadále přispívat ke zvyšování nákladů a návazně i spotřebitelských cen. Zároveň bude postupně odeznívat aktuálně výrazně protiinflační působení dovozních cen plynoucí z propadu výrobních cen v eurozóně i světových cen komodit. Korigovaná inflace bez pohonných hmot se tak do konce letošního roku zvýší na 1,7 % a v roce 2017 se přiblíží 2% úrovni. V letošním roce se obnoví i růst cen potravin, regulované ceny a ceny pohonných hmot se k růstu vrátí až v roce 2017. K dosažení 2% cíle ČNB, jehož udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, dojde podle prognózy na počátku roku 2017.

Růst HDP letos dle prognózy zpomalí na 2,7 %. Důvodem bude dočasné snížení hrubé tvorby kapitálu, do něhož se promítne především propad vládních investic v důsledku pozvolného náběhu čerpání prostředků z evropských fondů v novém programovém období. Ekonomiku naopak podporují nadále uvolněné měnové podmínky i pozitivní nabídkový efekt nízkých cen ropy. V příštím roce dynamika HDP zrychlí na 3 % s kladnými příspěvky všech složek domácí poptávky. Příznivý vývoj ekonomiky se projeví dalším zlepšováním situace na trhu práce. Celková zaměstnanost se bude i nadále zvyšovat, i když zpomalujícím tempem. Pokles nezaměstnanosti bude pokračovat, ačkoliv jeho rychlost se rovněž zmírní. Růst mezd v podnikatelské sféře letos dále zrychlí a předstihne mzdovou dynamiku v nepodnikatelské sféře.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. Po opuštění kurzového závazku je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb.

Bankovní rada vyhodnotila bilanci rizik prognózy na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnanou s tím, že významným obousměrným zdrojem nejistoty je vývoj cen ropy, která v posledním období výrazně kolísá.

Potřeba udržovat měnové podmínky uvolněné přinejmenším v dosavadním rozsahu přetrvává. S ohledem na uvedené skutečnosti lze nyní již vyloučit ukončení kurzového závazku dříve, než ho předpokládá prognóza, tedy začátkem roku 2017. Bankovní rada proto konstatuje, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2017. Bankovní rada přitom vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v první polovině příštího roku.

Návrat do standardního režimu měnové politiky podle prognózy nepovede ke skokovému posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před zahájením intervencí ČNB mimo jiné proto, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Bankovní rada současně konstatovala, že případné posílení kurzu po opuštění kurzového závazku bude tlumeno mimo jiné zajištěním kurzového rizika ze strany vývozců během trvání závazku, stejně jako uzavíráním korunových pozic finančních investorů a případnými intervencemi ČNB ke zmírnění kurzových výkyvů. 

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2016 2017
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT   
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 2,7 3,0
CENY   
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,6 2,1
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,4 2,0
TRH PRÁCE   
Průměrná měsíční mzda %, mzr., nominálně 4,7 4,7
Průměrná měsíční mzda %, mzr., reálně 3,8 2,6
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 5,7 5,5
ÚROKOVÉ SAZBY   
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,9
2T repo  %, průměr 0,05 0,70