ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2015

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky na celém svém horizontu.
  • Celková i měnověpolitická inflace se budou v roce 2015 pohybovat okolo nulových, resp. mírně záporných hodnot. Během roku 2016 se pak inflace zvýší k 2% cíli ČNB při odeznění meziročního propadu cen ropy a deflačních tendencí v eurozóně a pokračujícím růstu domácí ekonomické aktivity a pozvolna zrychlující dynamice mezd.
  • V důsledku oživení zahraniční poptávky, nízkých cen ropy, uvolněných domácích měnových podmínek a expanzivní fiskální politiky HDP v letošním roce vzroste o 2,6 %, v roce 2016 pak jeho růst zrychlí na 3 %. Rostoucí ekonomická aktivita se na trhu práce projeví zvyšováním zaměstnanosti, postupným poklesem míry nezaměstnanosti a zrychlováním dynamiky mezd v podnikatelském sektoru.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako vyrovnaná, míra nejistoty se však zvýšila. Propad cen ropy je pozitivním nabídkovým šokem, který urychlí růst české ekonomiky v roce 2015. Na primární dopady tohoto šoku do cenové hladiny přitom ČNB nebude reagovat. Záměrem ČNB zůstává zajistit návrat inflace k 2% cíli na horizontu měnové politiky. Podstatné tedy bude zabránit případným negativním sekundárním dopadům poklesu cen energetických komodit.
  • Bankovní rada proto opět konstatovala, že hladina kurzového závazku může být posunuta. V nadcházejícím období budou z tohoto pohledu klíčové zejména účinnost opatření Evropské centrální banky v boji s deflací, tržní vývoj kurzu koruny a vývoj mezd v domácí ekonomice. Bankovní rada rovněž konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 12. února 2015 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává nulové, resp. mírně záporné hodnoty celkové i měnověpolitické inflace v roce 2015 a jejich následné zvýšení k 2% cíli během roku 2016. Celkové tlaky na růst spotřebitelských cen se v nejbližším období téměř vytratí, neboť pokles výrobních cen v eurozóně v kombinaci s propadem světových cen energetických komodit povede k výraznému snížení nákladů plynoucích z dovozních cen. Jejich protiinflační působení odezní až počátkem roku 2016. Pokračující růst domácí ekonomické aktivity a pozvolna zrychlující dynamika růstu mezd budou v letošním i příštím roce působit směrem ke zvyšování cen.

Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a expanzívní působení fiskální politiky vyústí v letošním roce v přírůstek HDP o 2,6 %. V roce 2016 růst produktu i přes pokles vládních investic zrychlí na 3 %, zejména v důsledku zvýšení dynamiky zahraniční poptávky. Vlivem pokračujícího růstu ekonomické aktivity bude nadále docházet ke zlepšování situace na trhu práce, což se projeví v růstu zaměstnanosti, v postupném poklesu míry nezaměstnanosti a zvyšování tempa růstu mezd v podnikatelské sféře.

Prognóza kurzu koruny vůči euru předpokládá v nejbližších čtvrtletích stabilitu na obdobné úrovni jako v průběhu minulého roku, která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového závazku 27 CZK/EUR. Prognóza přitom předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky na celém svém horizontu. Návrat do standardního režimu měnové politiky by neměl vést k posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí ČNB, protože v mezidobí by mělo dojít k dostatečnému obnovení domácích inflačních tlaků v důsledku oživení domácí ekonomiky a růstu mezd. Prognóza současně předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni do konce roku 2016, která odráží předpoklad ponechání 2T repo sazby na úrovni technické nuly a zachování aktuální výše úrokové prémie na peněžním trhu ve stejném období.

Bankovní rada hodnotí rizika nové prognózy jako vyrovnaná, míra nejistoty se však zvýšila. Nejistota je spojena zejména s dopady opatření Evropské centrální banky a rovněž s budoucím vývojem domácích mezd v prostředí velmi nízké inflace a pozitivního nákladového šoku v podobě propadu cen ropy. Ten je pozitivním nabídkovým šokem, který urychlí růst české ekonomiky v roce 2015. Na primární dopady tohoto šoku do cenové hladiny přitom ČNB nebude reagovat, a je proto připravena v letošním roce tolerovat dočasný pohyb inflace blízko nuly, nebo i lehce pod ní. V příštím roce však prvotní dopady tohoto šoku odezní a záměrem ČNB banky zůstává zajistit návrat inflace k dvouprocentnímu cíli. Podstatné tedy bude zabránit případným negativním sekundárním dopadům aktuálního propadu cen energetických surovin, které by se odrazily ve vývoji inflace v delším období. Bankovní rada v této situaci konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016. ČNB je připravena posunout hladinu kurzového závazku, pokud by došlo k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, obnovení rizik deflačního vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních očekávání.

Tomáš Zimmerman, mluvčí ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2015 2016
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT   
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 2,6 3,0
CENY   
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,1 2,2
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,0 2,2
TRH PRÁCE   
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,8 3,6
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 7,1 6,9
ÚROKOVÉ SAZBY   
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,3
2T repo  %, průměr 0,05 0,05