ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2010

Bankovní rada České národní banky dnes zveřejnila letošní první Zprávu o inflaci, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 22. lednu 2010 a bankovní rada ČNB ji schválila na svém zasedání dne 11.2.2010.

Prognóza popsaná v této zprávě očekává, že celková meziroční inflace se bude v průběhu roku 2010 postupně zvyšovat a v jeho druhé polovině se v důsledku daňových změn dočasně dostane až mírně nad 2% inflační cíl ČNB. Poté se sníží a v horizontu měnové politiky, tj. v první polovině roku 2011, se bude nacházet poblíž inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude od začátku letošního roku nacházet pod celkovou inflací. Na horizontu měnové politiky se tak bude zezdola přibližovat k cíli ČNB. Propad výkonu české ekonomiky v roce 2009 vystřídá od prvního čtvrtletí letošního roku mírný meziroční růst HDP, který bude ale v průběhu roku zvolňovat vlivem utlumené domácí spotřeby, opětovného zpomalení ekonomického růstu v eurozóně a odeznívání prorůstového vlivu některých protikrizových opatření v ČR a v zahraničí. V roce 2011 pak růst domácí ekonomické aktivity zrychlí vlivem výraznějšího oživení zahraniční poptávky. V roce 2010 je očekáván růst HDP v průměru o 1,4 % a v roce 2011 v průměru o 2,1 %. Nominální měnový kurz se na prognóze pozvolna zhodnocuje. S prognózou je konzistentní stabilita krátkodobých úrokových sazeb v první polovině letošního roku poblíž stávající úrovně a jejich následný postupný růst.

Vybrané makroekonomické ukazatele

  20102011
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT   
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno1,42,1
CENY   
Spotřebitelské ceny%, mzr., čtvrté čtvrtletí2,62,1
Měnověpolitická inflace%, mzr., čtvrté čtvrtletí1,42,1
TRH PRÁCE   
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích%, mzr., nominálně3,32,8
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)%, průměr9,810,2
VEŘEJNÉ FINANCE*   
Saldo veřejných financí (ESA 95)mld. Kč, běžné ceny-214,6-248,4
Saldo veřejných financí / HDP%, nominálně-5,9-6,5
Veřejný dluh / HDP%, nominálně41,846,4
VNĚJŠÍ VZTAHY   
Obchodní bilancemld. Kč, běžné ceny200,0240,0
Běžný účet platební bilance / HDP%, nominálně0,71,2
CZK/USDprůměr17,517,8
CZK/EURprůměr25,525,2
ÚROKOVÉ SAZBY   
3M PRIBOR%, průměr1,42,5
* odhad ČNB

Marek Petruš, mluvčí ČNB