ČNB reaguje na zprávu Hospodářských novin o chybějících miliardách v penzijních fondech

PRAHA, 9. června 2009 - Česká národní banka odmítá jako nepravdivé informace o tom, že penzijní fondy mají vážné problémy a že jim chybí 5,9 miliardy korun, které dnes pod titulkem „V českých penzijních fondech chybí miliardy“ uveřejnily Hospodářské noviny. Sektor penzijních fondů se za poslední rok významně zkonsolidoval a většina akcionářů fondů učinila kroky k posílení jejich kapitálové vybavenosti, které podporovala ČNB. Oživení akciových i dluhopisových trhů pomohlo penzijním fondům podle aktuálních údajů ČNB k výraznému zlepšení hospodářských výsledků v posledních měsících.

ČNB finanční situaci penzijních fondů intenzivně a systematicky analyzuje. Ke konci dubna zaznamenala ČNB za celý sektor penzijních fondů kladný vlastní kapitál převyšující 1 miliardu korun. Krátkodobý deficit způsobilosti krytí závazků vůči účastníkům penzijního připojištění (viz definice ukazatele v poznámce) se snížil na 975 miliónů korun z 3,8 miliardy korun na konci března. Výše vlastního kapitálu odráží také oceňovací rozdíly z držení finančních nástrojů. Schodek ve způsobilosti krytí závazků vůči účastníkům penzijního připojištění je třeba porovnávat se schopností akcionářů průběžně udržovat příslušnou kapitálovou vybavenost jednotlivých fondů. V této souvislosti je nezbytné konstatovat, že v minulém roce akcionáři posílili kapitál penzijních fondů o 6,3 miliardy korun a v roce letošním již o dalších 1,1 miliardy korun.

Turbulence a značné kolísání finančních trhů v posledních měsících a nedostatky stávající legislativy v oblasti vykazování výsledků penzijních fondů výrazně ovlivňují ekonomické ukazatele tohoto sektoru finančního trhu. Nedostatky ve vykazování odstraňuje nyní projednávaná novela zákona o penzijním připojištění (viz podrobnější informace v poznámce), která je rovněž zaměřena na vyšší kontrolu nákladů na distribuci penzijního připojištění. Již v loňském roce byl, i díky soustavnému monitoringu ČNB, zaznamenán výrazný pokles dynamiky růstu nákladů na distribuci v sektoru penzijních fondů a zmíněná novela zavádí do této oblasti systematičtější přístup, inspirovaný modernější regulací v oblasti kapitálových trhů. Při využití možností daných novou legislativou lze očekávat výraznou stabilizaci finančních ukazatelů penzijních fondů. Penzijní fondy by měly bezpečně splňovat podmínku kladného vlastního kapitálu a také ukazatel způsobilosti krytí závazků vůči účastníkům by měl být výrazně kladný.

ČNB upozorňuje, že Hospodářské noviny v dnešním článku nedaly ČNB prostor k vyjádření jejího stanoviska k aktuálnímu hospodaření penzijních fondů i přesto, že měly obsáhlý komentář ČNB k dispozici v odpovědích na dotazy HN. V tomto vyjádření ČNB jednoznačně odmítla výpočty HN o výši deficitu způsobilosti krytí závazků vůči účastníkům penzijního připojištění.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

Poznámky pro novináře:

ČNB se při analýzách sektoru penzijních fondů zaměřuje zejména na sledování výše vlastního kapitálu a tzv. způsobilosti krytí závazků vůči účastníkům penzijního připojištění, což je ekonomický ukazatel porovnávající hodnotu majetku penzijního fondu (tj. celkových aktiv snížených o položku nákladů a příjmů příštích období) vůči finančním prostředkům evidovaným ve prospěch účastníků.

Legislativní změny týkající se portfolia penzijních fondů a omezení přestupů byly Poslaneckou sněmovnou schváleny jako pozměňovací návrhy k souborné novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu dne 13.5. 2009 a 26.5.2009 postoupeny Senátu. Sněmovna schválila variantu, podle které objem dluhopisů ocenitelných naběhlou hodnotou (HTM - hold to maturity) u penzijních fondů činí 30 procent z celkové nominální hodnoty dluhopisů v majetku penzijních fondů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát OECD, a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni ČR nebo vyšší.