Příloha k tiskové zprávě: Odpovědi na často kladené dotazy k penzijním fondům

Jaké regulaci podléhají penzijní fondy? Je na místě obava účastníků penzijního připojištění o ztrátu peněz vložených do fondů?

Obecně můžeme říci, že penzijní fond je (v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění) povinen s majetkem hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. Struktura pasivní strany bilance penzijního fondu odděluje prostředky evidované ve prospěch účastníků penzijního připojištění od ostatních pasiv penzijního fondu, což v praxi znamená, že v nejhorším případě účastníkům bude za účetní období připsán nulový výnos, hodnota závazků vůči účastníkům penzijního připojištění se však nemůže snížit.

Požadovala ČNB po akcionářích penzijních fondů, aby vzhledem k finanční situaci doplnili kapitál?

ČNB pravidelně analyzuje finanční situaci penzijních fondů a dohlíží zejména na to, aby penzijní fondy hospodařily s kladným vlastním kapitálem. V loňském roce došlo v důsledku finanční krize ke snížení tržní hodnoty některých aktiv, proto byl ze strany akcionářů penzijních fondů posílen vlastní kapitál v celkovém objemu 6,3 miliardy korun. V letošním roce již akcionáři posílili kapitál penzijních fondů o dalších 1,1 miliardy korun.

ČNB ovšem nevznášela konkrétní požadavky týkající se navyšování vlastního kapitálu, v loňském roce formulovala obecný požadavek na udržení vlastního kapitálu v kladných hodnotách, a to z důvodu, že již v roce 2007 byla zjištěna určitá míra nerovnováhy mezi aktivy využitelnými ke krytí závazků penzijních fondů (Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za 2007, viz: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2007_cz.pdf. ČNB rovněž avizovala potřebu přiměřeného navýšení kapitálu ve Zprávě o finanční stabilitě za rok 2007, viz: http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2007/index.html

Mají akcionáři povinnost kapitál doplnit, když to ČNB požaduje?

Ustanovení zákona o penzijním připojištění, která se přímo či nepřímo týkají kapitálových požadavků, se nevztahují na akcionáře penzijního fondu, ale na penzijní fond jako takový. V pravomoci ČNB tedy není vznesení požadavku na akcionáře penzijního fondu. Na druhou stranu však platí, že reputační riziko spojené se zahájením sankčního řízení, anebo v krajním případě riziko odnětí povolení k činnosti penzijního fondu, přispívá k aktivnímu přístupu akcionářů při řešení otázek spojených s finanční stabilitou penzijních fondů.

Za jakých podmínek by mohla ČNB nařídit konkrétnímu fondu posílení kapitálové vybavenosti?

V praxi by takový požadavek mohl vzniknout v rámci správního řízení, ve kterém ČNB může dohlíženému subjektu uložit odstranění zjištěných nedostatků v souladu s ustanovením § 43 zákona o penzijním připojištění.

Je pravda, že ČNB aktuálně jedná s Asociací penzijních fondů o mechanismu obezřetnostních opatření vedoucích k udržení finanční stability penzijních fondů?

ČNB s penzijními fondy intenzivně komunikuje od počátku minulého roku. Důvodem nejsou jen rizika vyplývající z globální finanční krize, ale zejména snaha o formulaci pravidel a zásad, v jejichž rámci by se penzijní fondy pohybovaly (tzv. level playing field).

Mechanismus navrhovaných systémových opatření vychází z ustanovení části III bodu 21. Úředního sdělení České národní banky ze dne 18. srpna 2008, podle kterého penzijní fond zejména dbá, aby metody pro řízení rizik, soustava limitů pro jejich omezování a postupy tvorby zdrojů pro krytí případných ztrát vlivem těchto rizik odpovídaly rozsahu, charakteru a složitosti činností penzijního fondu, struktuře jeho aktiv, závazků a podrozvahových položek a jeho finanční situaci. Cílem je nastavení systémových mechanismů, v jejichž rámci dojde k automatickému spuštění určitých procesů, pokud hodnota vlastního kapitálu penzijního fondu poklesne ve sledovaném období pod stanovenou hranici. Tyto hraniční hodnoty se odvíjejí od rozsahu rizik, kterým je penzijní fond vystaven.

Je však nutno připomenout, že sektor penzijních fondů se za poslední rok významně zkonsolidoval a akcionáři fondů učinily kroky k posílení jejich kapitálové vybavenosti.