Investiční pozice ČR vůči zahraničí a zahraniční zadluženost

k 31. 3. 2024

Investiční pozice České republiky vůči nerezidentům je přehled stavů finančních aktiv a pasiv všech sektorů tuzemské ekonomiky (vládního, bankovního vč. ČNB a podniků) ve vztahu k nerezidentům České republiky k určitému datu (k poslednímu dni vykazovaného období). Investiční pozice odpovídá strukturou jednotlivých položek finančnímu účtu a změně stavu devizových rezerv ČNB ve výkazu platební bilance. Údaje investiční pozice jsou sledovány na brutto principu tj. odděleně finanční aktiva a pasiva u jednotlivých položek. Rozdíl mezi finančními aktivy a pasivy představuje výsledné saldo investiční pozice. Jeho hodnota (kladná nebo záporná) určuje čistý finanční vztah země resp. sektorů ekonomiky vůči nerezidentům (věřitelskou nebo dlužnickou pozici).

Údaje o zahraniční zadluženosti České republiky jsou součástí přehledu investiční pozice. Zahraniční zadluženost České republiky je definována jako přehled finančních pasiv sektorů tuzemské ekonomiky vůči nerezidentům ČR dluhového charakteru (tj. závazků se smluvně určenou dobou jeho splatnosti, za kterou náleží věřiteli výnos ve formě úroku). Do zahraniční zadluženosti se nezahrnují stavy investic do majetkových cenných papírů tj. přímé investice - kmenové jmění, portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti. Stavy jednotlivých dluhových závazků odpovídají stejně jako v případě investiční pozice příslušným transakcím s dluhovými finančními pasivy na finančním účtu platební bilance.

Data:
https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/investicni_pozice/
https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/zahranicni_zadluzenost/

Čas zveřejnění: 10.00